Huis van Af­ge­vaar­dig­den VS stemt in met wet voor her­vor­ming po­li­tie

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS ­ Het Ame­ri­kaan­se Huis van Af­ge­vaar­dig­den heeft gis­te­ren een wet goed­ge­keurd die de her­vor­ming van de po­li­tie in de Ver­e­nig­de Sta­ten mo­ge­lijk moet ma­ken. De wet haal­de een rui­me meer­der­heid in het door De­mo­cra­ten ge­do­mi­neer­de huis. Nu moet de wet naar de Se­naat, waar de Re­pu­bli­kei­nen de meer­der­heid heb­ben.

Het was te ver­wach­ten dat de door de De­mo­cra­ten voor­ge­stel­de wet door het Huis van Af­ge­vaar­dig­den zou ko­men.

De kans is ech­ter klein dat het voor­stel wordt goed­ge­keurd door de Se­naat. De Re­pu­bli­kei­nen zijn bang dat de wet de mo­ge­lijk­he­den voor Ame­ri­kaan­se wet­hand­ha­ving on­der­mijnt.

De wet schrijft on­der meer voor dat lo­ka­le over­he­den zelf her­vor­min­gen moe­ten door­voe­ren, om­dat ze an­ders geen geld van de fe­dera­le over­heid krij­gen. Een van die her­vor­min­gen zijn trai­nin­gen te­gen voor­oor­de­len voor po­li­tie­me­de­wer­kers.

Daar­naast voor­ziet de wet ook een na­ti­o­na­le da­ta­ba­se voor wan­ge­drag door de po­li­tie. Wurg­gre­pen en an­de­re po­ten­ti­eel do­de­lij­ke po­li­tie­tech­nie­ken moe­ten wor­den ver­bo­den. Het wets­voor­stel is ver­noemd naar Ge­or­ge Floyd, die over­leed na­dat een agent ruim acht mi­nu­ten zijn knie te­gen de nek van Floyd duw­de. Floyd over­leed ter plaat­se. Zijn over­lij­den be­gon een nieu­we reeks pro­tes­ten te­gen po­li­tie­ge­weld en ra­cis­me in de VS.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.