Trump haalt uit naar Bi­den na blun­der: “schan­da­lig dom”

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS ­ De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump haalt flink uit naar zijn ri­vaal Joe Bi­den. De 77­ja­ri­ge pre­si­dents­kan­di­daat had tij­dens een cam­pag­ne­bij­een­komst ge­zegd dat er in de Ver­e­nig­de Sta­ten 120 mil­joen co­ro­n­ado­den te be­treu­ren wa­ren. In wer­ke­lijk­heid komt het do­den­tal in de Ver­e­nig­de Sta­ten neer op ruim 124.000 do­den.

Bi­den, die zich niet voor het eerst heeft ‘mis­re­kend’, maak­te de tel­fout tij­dens een cam­pag­ne­bij­een­komst in Lan­cas­ter, Pen­n­syl­vania. Trump liet de kans niet on­be­nut om Bi­den te wij­zen op zijn schan­da­li­ge fout. “Als ik ooit zo­iets stoms zou zeg­gen, zou­den de fa­ke news me­dia wraak op me ne­men”, zo schreef hij op Twit­ter. “Dit is meer dan een nor­ma­le fout”, voeg­de Trump er­aan toe. “Waar­om mel­den de me­dia het niet?” vraagt hij zich af tij­dens een op­tre­den op Fox News. Trump is van me­ning dat je je een der­ge­lij­ke fout echt niet kan per­mit­te­ren. “Dit een se­ri­eu­ze zaak.” Hij haal­de aan dat Bi­dens blun­der „geen ver­gis­sing” kan zijn. “Dit is geen fout. Dit is een ern­sti­ge fout. Geen toe­laat­ba­re fout, want er is nog­al iets aan de hand”, al­dus Trump, ver­wij­zend naar de aan­hou­den­de pan­de­mie en het toe­ne­men­de do­den­tal.

“Weet je, het is ge­wel­dig om te zeg­gen dat ik met hem te doen heb, of ‘wat een pech’, en dat is het ge­val. Maar we heb­ben het hier wel over het pre­si­dent­schap van de Ver­e­nig­de Sta­ten. En dus is dit echt on­ac­cep­ta­bel”, al­dus Trump.

“Het gaat hier om een man die niet praat. Nie­mand hoort hem. Steeds als hij wat zegt, kan hij geen twee vol­zin­nen ma­ken. Ik wil niet aar­dig of on­aar­dig zijn. Ik be­doel, de man kan ge­woon niet pra­ten.”

Bi­den maak­te de fout tij­dens een van de eer­ste eve­ne­men­ten waar hij weer op­trad na­dat al­les stil was ko­men te lig­gen van­we­ge het co­ro­na­vi­rus.

Het zou niet voor het eerst zijn Bi­den in de fout gaat als het om cij­fers gaat. Trumpaan­han­gers op Twit­ter her­in­ne­ren zich ook dat Bi­den de kij­kers van een de­mo­cra­tisch de­bat in fe­bru­a­ri in ver­war­ring bracht, toen hij zei dat 150 mil­joen Ame­ri­ka­nen sinds 2007 wa­ren ge­stor­ven aan wa­pen­ge­weld. Ter­wijl het in wer­ke­lijk­heid om een frac­tie van dat aan­tal gaat, on­ge­veer 373.663.

Bi­den had de sterf­ge­val­len door vuur­wa­pens schro­me­lijk over­dre­ven toen de wet werd aan­ge­no­men, waar­door wa­pen­fa­bri­kan­ten im­mu­ni­teit kre­gen als het gaat om aan­spra­ke­lijk­heid voor wa­pen­ge­weld.

De blun­der van de pre­si­dents­kan­di­daat ont­lok­te des­tijds op so­ci­a­le me­dia een storm van kri­tiek en leid­de tot nog­al wat ge­schok­te re­ac­ties. En ook zijn nieuw­ste mis­re­ke­ning over het aan­tal Ame­ri­kaan­se co­ro­n­ado­den blijft on­li­ne niet on­be­spro­ken. “Wat is er aan de hand met Joe Bi­den?” vroeg Ste­ve Guest zich af op Twit­ter, in een re­ac­tie op de fout.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.