Qua­ran­tai­ne voor be­wo­ners flat­ge­bouw Duits­land op­ge­he­ven

Times of Suriname - - BUITENLAND -

DUITS­LAND ­ De au­to­ri­tei­ten in het Duit­se Göt­tin­gen heb­ben de qua­ran­tai­ne op­ge­he­ven van de on­ge­veer 700 be­wo­ners van een flat in de stad in Ne­ders­ak­sen. De be­wo­ners gin­gen een week ge­le­den ge­za­men­lijk in iso­la­tie toen 120 men­sen uit het pand be­smet ble­ken met het co­ro­na­vi­rus.

De qua­ran­tai­ne is op­ge­he­ven na­dat uit 600 twee­de co­ro­na­tests vier po­si­tie­ve ge­val­len wer­den ont­dekt. Men­sen die als in­di­vi­du­eel ge­val in qua­ran­tai­ne wa­ren, blij­ven ge­iso­leerd.

Het gaat om een flat­ge­bouw van acht­tien ver­die­pin­gen aan de noor­de­lij­ke rand van de bin­nen­stad waar al eer­der een cor­o­na-uit­braak was ge­weest. Vol­gens de au­to­ri­tei­ten heb­ben le­den van meer­de­re huis­hou­dens tij­dens pri­vé­fees­ten in mei de hy­gi­ë­ne­ en af­stands­re­gels over­tre­den.

De af­zon­de­ring van de flat ver­liep niet zon­der slag of stoot. De po­li­tie had af­ge­lo­pen week­end de groot­ste moei­te om de be­wo­ners bin­nen te hou­den. Za­ter­dag pro­beer­den on­ge­veer hon­derd be­wo­ners uit te bre­ken. Ze pro­beer­den door het hek te ko­men dat rond het pand was neer­ge­zet en raak­ten daar­bij slaags met de po­li­tie. En­ke­le po­li­tie­men­sen raak­ten daar­door ge­wond. De po­li­tie werd be­ko­geld met stuk­ken me­taal en vuur­werk.

(HLN)

De flat­be­wo­ners zijn blij dat de qua­ran­tai­ne is op­ge­he­ven. (Foto: HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.