Re­cord­aan­tal­len do­de dol­fij­nen spoe­len aan op Fran­se kust

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANK­RIJK ­ Op de At­lan­ti­sche kust van Frank­rijk spoe­len zo veel do­de dol­fij­nen aan, dat ma­ri­ne­bi­o­lo­gen zich ern­sti­ge zor­gen ma­ken over het voort­be­staan van plaat­se­lij­ke po­pu­la­ties van de zee­zoog­die­ren.

Het over­gro­te deel van de do­de dol­fij­nen ver­dronk in de sleep­net­ten van vis­sers­sche­pen. On­der­zoek naar de ka­da­vers stelt vaak bot­breu­ken, staart­ en vin­breu­ken en die­pe snij­won­den vast, die wor­den ver­oor­zaakt door de net­ten. Som­mi­ge ka­da­vers wer­den ver­der toe­ge­ta­keld door vis­sers die ze uit de net­ten ver­wij­der­den.

“We heb­ben een sterf­te­ra­tio be­reikt die het voort­be­staan van de dol­fij­nen­po­pu­la­tie in de Baai van Gas­cog­ne be­dreigt”, zei Mor­ga­ne Per­ri, ma­ri­ne­bi­o­loog in Br­etag­ne. “In de laat­ste drie jaar heb­ben we el­ke win­ter een pe­ri­o­de van vier maan­den ge­had met meer dan 1.000 do­de dol­fij­nen en bruin­vis­sen.”

Ge­wo­ne dol­fij­nen wor­den het zwaarst ge­raakt. We­ten­schap­pers den­ken dat de dol­fij­nen­ka­da­vers die op stran­den wor­den aan­ge­trof­fen maar een klein deel vor­men van het to­ta­le aan­tal dol­fij­nen dat om­komt in vis­sers­net­ten voor de Fran­se kust. Het daad­wer­ke­lij­ke aan­tal do­de dol­fij­nen is vijf tot tien keer gro­ter, schat­ten zij.

Dol­fij­nen ra­ken al de­cen­nia ver­strikt in net­ten aan de Eu­ro­pe­se west­kus­ten, maar vol­gens ma­ri­ne­bi­o­lo­gen groeit het aan­tal do­de die­ren in de af­ge­lo­pen ja­ren door ver­an­der­de vis­tech­nie­ken. Voor­al vis­sers­sche­pen die in twee­tal­len op zee­baars vissen met sleep­net­ten zou­den veel dol­fij­nen de kop kos­ten.

De Fran­se wet ver­eist dat vis­sers die wal­vis­ach­ti­gen in hun bij­vangst aan­tref­fen daar mel­ding van doen. Vol­gens Per­ri ge­beurt dat zel­den.

Dol­fij­nen plan­ten zich lang­zaam voort, waar­door hun po­pu­la­ties ex­tra kwets­baar zijn als hun aan­tal scherp af­neemt. He­le­ne Pel­tier, on­der­zoe­ker bij het Pe­la­gis Ob­ser­va­to­ri­um in La Ro­chel­le, zei dat mo­del­len nu nog la­ten zien dat de dol­fij­nen­po­pu­la­ties sta­biel zijn. “Maar zo­dra je daar een af­na­me ziet, is het ei­gen­lijk al te laat.”

Ac­ti­vis­ten­or­ga­ni­sa­tie Sea Shep­herd wil dat het ver­bo­den wordt om met sleep­net­ten te vissen in de paai­gron­den van zee­baars en meer toe­zicht op de vis­se­rij. Som­mi­ge vis­sers ex­pe­ri­men­te­ren met ge­luids­sig­na­len die dol­fij­nen moe­ten af­schrik­ken.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.