De­ze 10 lan­den lo­pen mo­men­teel groot­ste ri­si­co op twee­de co­ro­na­golf

Times of Suriname - - BUITENLAND -

EN­GE­LAND ­ Van de 45 lan­den die tot nu toe het zwaarst ge­trof­fen wer­den tij­dens de coronapand­emie, heb­ben er 21 hun co­ron­a­maat­re­ge­len in­tus­sen ver­soe­peld. Ook Bel­gië be­hoort daar­toe. Tien van die 21 lan­den zien ech­ter het aan­tal ge­val­len weer stij­gen, zo meldt de Brit­se krant The Gu­ar­di­an op ba­sis van een ana­ly­se. Zij lo­pen ri­si­co op een twee­de co­ro­na­golf. Een over­zicht.

Tien van de 45 lan­den die meer dan 25.000 be­smet­tin­gen op­te­ken­den tij­dens de co­rona­cri­sis heb­ben hun maat­re­ge­len ver­soe­peld en zien het aan­tal be­smet­tin­gen om­hoog gaan. Het gaat om Duits­land, Oe­kra­ï­ne, de Ver­e­nig­de Sta­ten, Zwit­ser­land, Bang­la­desh, Frank­rijk, Zwe­den, Iran, In­do­ne­sië en Sa­oe­di­Ara­bië. In Duits­land steeg de re­pro­duc­tie­graad (R­waar­de) zon­dag plots naar 2,88 na een reeks lo­ka­le uit­bra­ken van het co­ro­na­vi­rus. Het ging on­der meer om een uit­braak in een vlees­ver­wer­kend be­drijf, waar ze­ker 1.500 van de 6.000 werk­ne­mers be­smet raak­ten. Twee dis­tric­ten gin­gen in lock­down. Waar het aan­tal ge­val­len in Duits­land nog be­perkt bleef, ging dat in Iran en Sa­oe­di­Ara­bië pijl­snel de hoog­te in. De Iraan­se re­ge­ring wijt het aan een toe­na­me van het aan­tal tes­ten. Maar het aan­tal tests dat po­si­tief te­rug­kwam, ging even­zeer de hoog­te in. De Ver­e­nig­de Sta­ten za­gen het aan­tal be­smet­tin­gen met ruim 37.000 toe­ne­men en dat is het hoog­ste aan­tal sinds de uit­braak. Voor­al een aan­tal zui­de­lij­ke sta­ten, zo­als Texas, zijn ge­trof­fen. Het wa­ren voor­al eco­no­mi­sche mo­tie­ven die het land aan­zet­te de co­ron­a­maat­re­ge­len te ver­soe­pe­len, on­danks het feit dat de uit­braak nog niet on­der con­tro­le was.

Het kan ook an­ders. Elf van de 45 zwaarst ge­trof­fen lan­den heb­ben hun maat­re­ge­len ver­soe­peld en zien het aan­tal be­smet­tin­gen nog al­tijd da­len. In de­ze lijst hoort ook ons land thuis. Het gaat om Nederland, Singapo­re, Span­je, Ita­lië, Wit­Rus­land, de Ver­e­nig­de Ara­bi­sche Emi­ra­ten, Pa­k­is­tan, Polen, Ca­na­da, Bel­gië en Tur­kije. Ex­perts ma­nen wel aan tot voor­zich­tig­heid. “In de VS heb­ben we toch weer een stij­ging van het aan­tal ge­val­len ge­zien in sta­ten waar de cij­fers eer­der sta­biel of zelfs da­lend wa­ren”, al­dus pro­fes­sor Mar­tin McKee van de Lon­don School of Hy­gie­ne and Tro­pi­cal Me­di­ci­ne. “Denk aan Ari­zo­na. Ver­soe­pe­len kan al­leen op een vei­li­ge ma­nier als het aan­tal nieu­we ge­val­len vol­doen­de laag is en er een goe­de tra­cing is.” In som­mi­ge lan­den zijn er nog al­tijd vrij strik­te maat­re­ge­len van kracht, maar stijgt het aan­tal co­ro­na­ge­val­len toch. Het gaat om de Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek, Chi­li, In­dia, Zuid­Afrika, Por­tu­gal, Bra­zi­lië en Egyp­te. In Bra­zi­lië – dat op de VS na het hoog­ste aan­tal be­ves­tig­de ge­val­len telt – zijn de maat­re­ge­len niet te dan­ken aan pre­si­dent Bol­so­na­ro, maar wel aan de gou­ver­neurs van de sta­ten. Bol­so­na­ro ge­looft niet in qua­ran­tai­ne, so­ci­a­le af­stand en mond­mas­kers. Hij noemt het co­ro­na­vi­rus “een griep­je”.

In 5 lan­den zijn strik­te maat­re­ge­len van kracht en daalt het aan­tal co­ro­na­ge­val­len. Het gaat om Af­gha­nis­tan, Ier­land, het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk, Rus­land en Mexi­co.

Een aan­tal lan­den in La­tijnsA­me­ri­ka, het Mid­den-Oos­ten en Azië zit­ten nog vol­op in de co­rona­cri­sis. On­danks strik­te lock­downs, blijft het aan­tal ge­val­len er toe­ne­men: Bo­li­via, Ar­gen­ti­nië, Co­lom­bia, Irak, de Fi­li­pij­nen, Pa­na­ma, Koe­weit, Chi­na (waar de twee­de golf al een feit is) en Oman.

Voor Bo­li­via, Ar­gen­ti­nië en Co­lum­bia gaat het om een eer­ste golf van de epi­de­mie. Ar­gen­ti­nië kon­dig­de heel snel een lock­down af en werd als voor­beeld ge­zien in Zuid­Ame­ri­ka. Vo­ri­ge maand wer­den de maat­re­ge­len ver­soe­peld en schoot het aan­tal ge­val­len ech­ter fors de hoog­te in.

In an­de­re lan­den werpt de lock­down wel vruch­ten af en wordt de cur­ve af­ge­vlakt. Het gaat om Pe­ru, Qa­tar en Ecu­a­dor. Als die trend blijft aan­hou­den, kun­nen ze bin­nen­kort hun maat­re­ge­len te­gen het co­ro­na­vi­rus ver­soe­pe­len vol­gens ex­perts.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.