Ju­ven­tus heeft Me­lo bij­na bin­nen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Athur Me­lo gaat Bar­cel­o­na de­ze trans­fer­zo­mer in­rui­len voor Ju­ven­tus. De Bra­zi­li­aan­se mid­den­vel­der is on­der­deel van een ruil­deal, daar Mi­ra­lem Pja­nic vol­gens Spaan­se en Ita­li­aan­se me­dia de om­ge­keer­de weg zal be­wan­de­len. RAC1 weet vrij­dag te mel­den dat Arthur toe­stem­ming heeft ge­kre­gen om na de wed­strijd van za­ter­dag­mid­dag te­gen Cel­ta de Vi­go naar Ita­lië af te rei­zen om zijn over­stap naar de Ita­li­aan­se groot­macht af te ron­den.

Het Ca­ta­laan­se ra­dio­sta­ti­on meldt dat Arthur groen licht heeft ge­kre­gen om naar Tu­rijn te gaan om de me­di­sche keu­ring te on­der­gaan. Bar­cel­o­na wil de twin­tig­vou­dig in­ter­na­ti­o­nal pas na za­ter­dag la­ten gaan om­dat de Bra­zi­li­aan nog hard no­dig is op het mid­den­veld van trai­ner Qui­que Se­tién. Door de bles­su­res van Fren­kie de Jong en Ser­gio Busquets is de spoe­ling op het mid­den­veld dun. De ver­wach­ting is dan ook dat Arthur in het Esta­dia Ba­laí­dos aan de af­trap ver­schijnt.

Vol­gens Sport maakt Arthur voor ze­ven­tig mil­joen eu­ro de over­stap naar de Ita­li­aan­se re­cord­kam­pi­oen, ter­wijl Pja­nic naar het Camp Nou komt voor een trans­fer­som van zes­tig mil­joen. De der­tig­ja­ri­ge Pja­nic ver­liet in 2016 AS Ro­ma voor Ju­ven­tus en kwam sinds­dien 170 keer in ac­tie voor la Vec­chia Sig­no­ra in al­le com­pe­ti­ties en was daar­in goed voor 22 doel­pun­ten.

Ad­ver­ten­tie Eer­der de­ze week bracht de­zelf­de krant naar bui­ten dat de Bosnisch in­ter­na­ti­o­nal lu­cra­tie­ve aan­bie­din­gen van Chelsea en Pa­ris SaintGer­main naast zich neer heeft ge­legd om­dat hij zijn zin­nen heeft ge­zet op een transfer naar Bar­cel­o­na.

De 23-ja­ri­ge Arthur kwam in 2018 in Bar­cel­o­na te­recht. De Ca­ta­la­nen koch­ten hem voor 31 mil­joen eu­ro weg bij Grê­mio, een be­drag dat mid­dels va­ri­a­be­len nog met 9 mil­joen kon op­lo­pen. Zijn con­tract in het Camp Nou loopt door tot aan de zo­mer van 2024 en hij be­schikt over een ont­snap­pings­clau­su­le van vier­hon­derd mil­joen eu­ro. Zijn markt­waar­de wordt door Trans­fer­markt ge­schat op 56 mil­joen eu­ro. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.