Con­ca­caf last WK kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den van sep­tem­ber af

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – De na­ti­o­na­le voet­bal­se­lec­tie van Su­ri­na­me zal in sep­tem­ber geen kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den meer spe­len voor de FIFA World Cup, dat in 2022 ge­hou­den wordt in Qa­tar. Dit heeft ‘The Con­fe­de­ra­ti­on of North, Cen­tral Ame­ri­can and Ca­rib­bean As­so­ci­a­ti­on Foot­ball’ (Con­ca­caf) don­der­dag be­kend ge­maakt, na de be­kend­ma­king van de FIFA. De FIFA heeft de in­ter­na­ti­o­na­le wed­strij­den van sep­tem­ber af­ge­last we­gens het cor­o­na- vi­rus.

De Con­ca­caf was van plan om in sep­tem­ber, ok­to­ber en no­vem­ber de kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den te spe­len. Vol­gend jaar maart en sep­tem­ber zou­den de kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den af­ge­rond wor­den, waar­bij drie lan­den zich recht­streeks zou­den plaat­sen voor de FIFA World Cup 2022. Num­mer vier zou play­offs spe­len voor een plaats in Qa­tar. De Con­ca­caf geeft ver­der aan dat er een an­der sys­teem in­ge­voerd zal wor­den, om te be­pa­len wel­ke lan­den de Con­ca­caf zal ver­te­gen­woor­di­gen in Qa­tar. “Wij we­ten nog niet hoe het sys­teem er­uit gaat zien, maar wij wer­ken er­aan en zijn nu in de laat­ste fa­se”, geeft de Con­ca­caf in haar pers­be­richt.

Een van de sys­te­men die is voor­ge­dra­gen door de le­den van de Con­ca­caf is, om drie groe­pen te heb­ben van vier lan­den. Hier­bij zou­den Ame­ri­ka, Mexi­co en Costa Ri­ca de groeps­hoof­den zijn. De groeps­win­naars zou­den zich plaat­sen voor de Con­ca­caf, ter­wijl de num­mers twee in een round-ro­bin gaat be­pa­len wie play­offs zal spe­len. De Con­ca­caf geeft ver­der aan dat de pe­ri­o­de van in­ter­na­ti­o­na­le wed­strij­den met ze­ven da­gen is ver­lengd en dit geeft de or­ga­ni­sa­tie wat ruim­te, zo­dat nu vier lan­den kun­nen spe­len in plaats van twee.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.