Geen Fed Cup en Da­vis Cup dit jaar

Times of Suriname - - SPORT -

TEN­NIS - Van­we­ge de coronapand­emie kan de Fed Cup in het vrou­wen­ten­nis dit jaar niet door­gaan, zo maak­ten de or­ga­ni­sa­to­ren vrij­dag be­kend. Het toer­nooi wordt ver­plaatst naar 13 tot 18 april 2021 in de Hon­gaar­se hoofd­stad Boed­a­pest. Ook de Da­vis Cup in het man­nen­ten­nis wordt voor dit jaar van de ka­len­der ge­haald. Het toer­nooi wordt ver­plaatst naar eind no­vem­ber 2021, in de Spaan­se hoofd­stad Ma­drid.

In de Fi­nals van de Fed Cup ne­men twaalf lan­den, waar­on­der Bel­gië, het te­gen el­kaar op. In groep B zijn Au­stra­lië en Wit­Rus­land de te­gen­stan­ders. Vo­rig jaar won Frank­rijk het toer­nooi. De play­offs vin­den nu plaats in fe­bru­a­ri. De win­naar van dat du­el kan zich in het na­jaar van 2021 plaat­sen voor de vol­gen­de edi­tie van de Fi­nals.

De ITF zei niet over­wo­gen te heb­ben het eind­toer­nooi zon­der toe­schou­wers af te wer­ken. “Dit was de bes­te op­los­sing met het oog op de ge­zond­heid van al­le be­trok­ke­nen en de in­te­gri­teit van de com­pe­ti­tie”, al­dus ITF­voor­zit­ter David Hag­ger­ty.

In de Da­vis Cup strij­den acht­tien lan­den tus­sen 22 en 28 no­vem­ber 2021 voor de eind­ze­ge. Bel­gië, zon­der David Gof­fin, werd be­gin maart met 3­2 ge­klopt door Honga­rije en zal er dus niet bij zijn op de eerst­vol­gen­de edi­tie. De 24 wed­strij­den die dit jaar in sep­tem­ber ge­pland ston­den in We­reld­groep I en II, wer­den ver­scho­ven naar maart en sep­tem­ber vol­gend jaar. Ons land zal in de bar­ra­ges voor We­reld­groep I uit­ko­men te­gen Bo­li­via, op 18 tot 20 sep­tem­ber. Een over­win­ning is dan no­dig om mo­gen mee te doen aan de kwa­li­fi­ca­ties voor de edi­tie van 2022.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.