Ac­tri­ce in cel om de­len vi­deo po­li­tie­ge­weld

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De Iraan­se ac­tri­ce Tara­nah Ali­doos­ti, be­kend van Os­car­win­naar

moet in haar land vijf maan­den de cel in. Zij is vol­gens ver­oor­deeld voor “pro­pa­gan­da te­gen de staat.” Ali­doos­ti had via so­ci­a­le me­dia een vi­deo ge­deeld waar­in een po­li­tie­agent van de Iraan­se ‘mo­raal­po­li­tie’ een vrouw aan­viel om­dat zij geen hoofd­doek­je droeg.

Het de­len van de vi­deo leid­de tot een of­fi­ci­ë­le klacht te­gen Ali­doos­ti door de Iraan­se over­heid. De aan­klacht werd in ja­nu­a­ri in­ge­diend, maar de ac­tri­ce werd daar­na weer vrij­ge­la­ten op borg­tocht. Nu heeft de rech­ter be­slo­ten dat zij toch vijf maan­den op­ge­slo­ten moet wor­den.

The Sa­les­man won in 2017 de Os­car voor bes­te bui­ten­land­se film. De hoofd­rol­speel­ster was niet bij de uit­rei­king aan­we­zig. Zij boy­cot­te de bij­een­komst uit pro­test te­gen het in­reis­ver­bod dat pre­si­dent Do­nald Trump toen had op­ge­legd voor een aan­tal is­la­mi­ti­sche lan­den. Zij stel­de dat dit een ra­cis­ti­sche maat­re­gel was. (De Te­le­graaf/Foto:Pin­te­rest)

The Sa­les­man, The Hol­ly­wood Re­por­ter

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.