Ex-vrouw spant rechts­zaak aan te­gen El­ton Jo­hn

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Re­na­te Blau­el heeft ju­ri­di­sche stap­pen ge­no­men te­gen haar ex-man El­ton Jo­hn.

Blau­els ad­vo­caat heeft dat be­ves­tigd aan The Gu­ar­di­an, maar wil niet zeg­gen waar de zaak om draait. Hij liet we­ten dat zijn cli­ënt hoopt er op vriend­schap­pe­lij­ke wij­ze uit te ko­men met de zan­ger, met wie ze van 1984 tot 1988 ge­trouwd was.

In die tijd stel­de El­ton Jo­hn dat hij bi­sek­su­eel was. La­ter liet hij ech­ter we­ten toch al­leen op man­nen te val­len. Hij is sinds be­gin ja­ren ne­gen­tig sa­men met David Fur­nish, met wie hij twee zoons heeft.

In een in­ter­view met The Au­stra­li­an ver­klaar­de de zan­ger in 2008 dat zijn drugs­ver­sla­ving hem tot zijn hu­we­lijk met Blau­el had ge­dre­ven. “Een ver­slaaf­de denkt zo: ik heb ge­noeg vriend­jes, maar ik ben niet ge­luk­kig. Dus als ik een vrouw neem, dan ver­an­dert al­les.” Hij heeft al­tijd spijt van die keu­ze ge­hou­den. “Ik hield heel veel van Re­na­te, ze is een ge­wel­di­ge meid. Dat is één van de din­gen in mijn le­ven die ik het meest be­treur, dat ik haar pijn heb ge­daan.” (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.