Hoi kids

Times of Suriname - - KINDERPAGI­NA -

Hoe gaat met jul­lie? Het is weer tijd voor jul­lie ei­gen kin­der­pa­gi­na. We zit­ten nu in de re­gen­tijd, daar­om is het be­lang­rijk dat jul­lie ge­noeg vi­ta­mi­ne ge­brui­ken. Jul­lie moe­ten dus veel groen­ten en fruit eten en ge­noeg wa­ter drin­ken, dus niet veel stroop of sap. Ver­geet niet om nog steeds je han­den va­ker goed met wa­ter en zeep te was­sen. Woens­dag is het Ke­ti Ko­ti­ko­ti ook wel Mans­pa­si ge­noemd, de af­schaf­fing van de sla­ver­nij in Su­ri­na­me. Pret­tig week­end en tot de vol­gen­de week!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.