Fagron ver­lengt sa­men­wer­king met Al­li­an­ce He­al­th­ca­re

Times of Suriname - - ECONOMIE -

ROT­TER­DAM - Fagron en Al­li­an­ce He­al­th­ca­re heb­ben hun sa­men­wer­king in Nederland ver­lengd. Dit be­ves­tig­de Fagron gis­te­ren, na een mel­ding van Al­li­an­ce. Al­li­an­ce kiest voor nog eens twee jaar voor de op­los­sin­gen van Fagron. Het gaat om apo­theek­be­rei­din­gen, crè­mes, zal­ven en ver­pak­kin­gen.

On­der Al­li­an­ce val­len Alp­he­ga

Er wer­den geen fi­nan­ci­ë­le de­tails vrij­ge­ge­ven.

ING wist te mel­den dat ook CEBAN en nieuw­ko­mer ACE Phar­ma­ceu­ti­cals het con­tract pro­beer­den bin­nen te ha­len.

Eer­der al ver­loor Fagron de

He­al­th­ca­re en Boot­sapo­the­ken. con­trac­ten met Mosadex en Bro­ca­cef, waar­door de winst dit­maal een klei­ne op­ste­ker is, al­dus ana­list Stijn De­mees­ter. Mosadex en Bro­ca­cef heb­ben vol­gens ING een markt­aan­deel van bij­na 50 pro­cent, waar Al­li­an­ce op 9 pro­cent zit.

Door toe­ne­men­de con­cur­ren­tie ver­wacht De­mees­ter dat de prij­zen en de mar­ges op de Ne­der­land­se be­rei­dings­markt on­der druk zul­len ko­men te staan.

ING heeft een Hou­den ad­vies op Fagron met een koers­doel van 19,50 eu­ro. Het aan­deel daal­de gis­ter­och­tend met 0,3 pro­cent tot 19,73 eu­ro. (Beurs­dui­vel/Foto:Lin­ke­dIn en fo­to2:Com­mer­ci­al Fleet)

HOU­TEN - De Duit­se klus­ke­ten Horn­bach heeft in het eer­ste kwar­taal van zijn ge­bro­ken boek­jaar tot 1 ju­ni een ho­ge­re om­zet ge­boekt. Hoe­wel in­ter­na­ti­o­naal bij­na de helft van de doe-het-zelf­za­ken tij­de­lijk ge­slo­ten wa­ren in ver­band met co­ron­a­maat­re­ge­len steeg de om­zet met 17,8 pro­cent. De vijf­tien Ne­der­land­se ves­ti­gin­gen ble­ven wel open en heb­ben sa­men met on­li­ne­ver­ko­pen sterk bij­ge­dra­gen aan de groei. “Het was een bij­zon­der eer­ste kwar­taal”, ver­telt al­ge­meen di­rec­teur Evert de Goe­de van Horn­bach Bouw­markt

Nederland. “Twee we­ken na aan­vang voer­den we de eer­ste maat­re­ge­len voor de vei­lig­heid van on­ze me­de­wer­kers en klan­ten in. Dat be­te­ken­de on­der an­de­re be­perk­te ope­nings­tij­den en re­gu­le­ring van be­zoe­kers­aan­tal­len. Ook rie­pen we ie­der­een op om zo veel mo­ge­lijk thuis te blij­ven.” Klus­ke­tens, waar­on­der dus Horn­bach, lij­ken vol­op te pro­fi­te­ren van de co­rona­cri­sis door­dat veel men­sen die nood­ge­dwon­gen thuis ble­ven, klus­sen in huis op­pak­ten. Horn­bach merk­te voor­al dat klan­ten heel func­ti­o­neel hun in­ko­pen kwa­men doen en goed voor­be­reid wa­ren.

Sinds 6 mei zijn al­le 160 fi­li­a­len van Horn­bach weer ge­o­pend. De di­rec­tie ziet voor de ko­men­de maan­den nog wel veel eco­no­mi­sche ri­si­co’s, die een ne­ga­tief ef­fect op de om­zet- en winst­ont­wik­ke­ling kun­nen heb­ben. In Nederland gaat op 6 ju­li bij de ves­ti­ging in Nieu­we­gein een dri­ve-in voor con­su­men­ten en pro­fes­si­o­nals open. In het na­jaar van 2021 gaan naar ver­wach­ting de deu­ren van de zes­tien­de lo­ca­tie in Nederland open. Het gaat om een win­kel in Apel­doorn.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.