Om­zet Hen­nes & Maurtiz ge­hal­veerd

Times of Suriname - - ECONOMIE -

STOCK­HOLM - Hen­nes & Mau­ritz heeft in het twee­de kwar­taal van 2020 de om­zet zien hal­ve­ren als ge­volg van de co­rona­cri­sis, toen veel win­kels van de ke­ten ge­slo­ten ble­ven. Dit maak­te het Zweed­se mo­de­con­cern gis­ter­och­tend be­kend.

In het af­ge­lo­pen kwar­taal dat ein­dig­de op 31 mei van dit jaar boek­te H&M een om­zet­da­ling van 50 pro­cent tot 28,7 mil­jard Zweed­se kroon, om­ge­re­kend cir­ca 2,7 mil­jard eu­ro.

Half april was 80 pro­cent van de win­kels in ver­band met de coronapand­emie ge­slo­ten, al­dus het be­drijf vrij­dag. De om­zet via on­li­ne-ka­na­len steeg in het af­ge­lo­pen kwar­taal ove­ri­gens met 36 pro­cent en in lo­ka­le va­lu­ta was dit 32 pro­cent.

Het re­sul­taat na een­ma­li­ge pos­ten daal­de naar een ver­lies van 6,5 mil­jard Zweed­se kroon, en na be­las­tin­gen naar 5 mil­jard kroon ne­ga­tief.

In de pe­ri­o­de van 1 tot en met 24 ju­ni daal­de de om­zet van de groep op jaar­ba­sis met 25 pro­cent als de­ze wordt uit­ge­drukt in lo­ka­le va­lu­ta. Tot nu toe is nog al­tijd 7 pro­cent van het win­kel­be­stand ge­slo­ten, ter­wijl een re­la­tief groot deel van de win­kel moet ope­re­ren on­der lo­ka­le voor­waar­den en met be­perk­te ope­nings­tij­den. Voor het vol­le­di­ge boek­jaar wordt de snel­heid van het aan­tal te slui­ten win­kels ver­hoogd, ter­wijl voor de ope­ning van nieu­we win­kels juist een la­ger tem­po wordt aan­ge­hou­den. Per sal­do sluit het be­drijf naar ver­wach­ting 40 win­kels. (Beurs­dui­vel/ Foto:uk­ra­news)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.