Fed be­oor­deelt Ame­ri­kaan­se ban­ken als sterk ge­noeg

Times of Suriname - - ECONOMIE -

WAS­HING­TON - De Ame­ri­kaan­se ban­ken zijn sterk ge­noeg om de co­rona­cri­sis te over­le­ven. Dit bleek uit een stresstest van de Fe­de­ral Re­ser­ve.

“Het ban­cai­re sys­teem is een bron van kracht ge­weest ge­du­ren­de de cri­sis”, zei de Fed. “De re­sul­ta­ten van on­ze ana­ly­ses la­ten zien dat on­ze ban­ken zelfs bij de zwaar­ste schok­ken sterk kun­nen blij­ven.”

Vol­gens

de

Fed

zou

een lang­du­ri­ge re­ces­sie de bank op­za­de­len met mo­ge­lijk tot wel 700 mil­jard dol­lar aan kre­diet­ver­lie­zen. Daar­om wil de cen­tra­le bank dat de Ame­ri­kaan­se ban­ken in elk ge­val het ko­men­de kwar­taal geen aan­de­len meer in­ko­pen en al­leen di­vi­dend uit­ke­ren als er ge­noeg winst wordt be­haald.

De cen­tra­le bank houdt er re­ke­ning mee dat de werk­loos­heid zal pie­ken tus­sen de 15,6 en 19,5 pro­cent.

Toch meent de Fed dat de ban­ken sterk ge­noeg zijn om de co­ro­nastorm te door­staan. Wel moe­ten de­ze la­ter dit jaar plan­nen in­dien bij de cen­tra­le bank waar­in zij toe­lich­ten hoe zij de te­gen­wind den­ken op te van­gen.

Vijf Ame­ri­kaan­se toe­zicht­hou­ders, waar­on­der de Fed, heb­ben don­der­dag re­gels voor de ban­ken­sec­tor ver­soe­peld, die da­te­ren uit de tijd van de vo­ri­ge fi­nan­ci­ë­le cri­sis.

Het gaat om een aan­pas­sing van het ver­bod voor ban­ken om te in­ves­te­ren in hed­ge­funds of pri­va­te equi­ty fond­sen. Dit ver­bod hangt sa­men met het ver­bod voor ban­ken om beurs­han­del te drij­ven voor ei­gen re­ke­ning.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.