Hip­po­cam­pus – zee-paar­den

Times of Suriname - - ECONOMIE -

De Hip­po­cam­pus (soms Hip­po­kam­poi, van Hip­po (paard) en Kam­po (mon­ster)) is een zee­mon­ster dat ori­gi­neel zo­wel voor­komt in de ou­de Griek­se als wel de Fo­ne­ti­sche my­tho­lo­gie. De naam is ech­ter puur Grieks, en de­ze term wordt, ver­war­rend ge­noeg, te­gen­woor­dig ook ge­bruikt voor iets to­taal an­ders, na­me­lijk een klein deel van het brein. De Hip­po­cam­pus van de my­tho­lo­gie was een paard van vo­ren, en een vis­ach­ti­ge cre­a­tie van ach­ter. We we­ten wei­nig van de Hip­po­cam­pi we­zens, maar ui­ter­aard wel een klein beet­je. Zo schreef Ho­me­rus, een be­roem­de schrij­ver uit de Oud­heid, over Hip­po­cam­pi. Hij schreef (vrij ver­taald) dat Po­sei­don, de god van de zee, een strijd­wa­gen had die werd voort­ge­trok­ken door Hip­po­cam­pi. Apol­lo­ni­us van Rho­des be­schrijft de­ze we­zens als paar­den die uit de zee her­rij­zen en over de woes­tijn ga­lop­pe­ren. Bi­o­lo­gen on­der ons vra­gen zich wel­licht af of het een zee­vis is of een vis uit de bin­nen­wa­te­ren. Bei­de, blijkt uit my­tho­lo­gie. Het ver­schil tus­sen bei­den was niet zo be­lang­rijk in het ou­de Grie­ken­land, en dus za­gen ze geen moei­lijk­he­den met een my­tho­lo­gisch we­zen dat zo­wel op land, als in zout en zoet wa­ter kon ver­blij­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.