Sera­fim – Bran­den­de vo­gel­slan­gen

Times of Suriname - - ECONOMIE -

Sera­fijn, Sera­fim of Ser­af zijn engelen. He­mel­se we­zens met vleu­gels en een men­se­lijk ui­ter­lijk. Toch? Nou ja, zo ken­nen wij ze te­gen­woor­dig, maar oor­spron­ke­lijk. Het woord Sera­fin komt ver­moe­de­lijk van het oud Ak­kedi­sche woord sa­ra­pu (bran­den) en Oud Egyp­ti­sche woord srf (warm zijn). Het merk­waar­di­ge is dat de­ze we­zens, zo­als ze ge­noemd wor­den in de Boe­ken Num­me­ri en Deu­tero­no­mi­um van de Tho­ra, geens­zins de lie­ve naak­te ba­by-che­ru­bij­nen zijn die wij ken­nen van Re­nais­san­ce kunst­wer­ken. In die ou­de wer­ken zijn Sera­fim ‘na­chash’ of­te­wel slan­gen. En­ke­le af­wij­kin­gen ech­ter: ze kun­nen vlie­gen en pra­ten (of zin­gen, wat je wilt). We kun­nen in ie­der ge­val met ze­ker­heid zeg­gen dat Sera­fim geen men­sen zijn. Hoe­wel ze mis­schien wel lij­ken op men­sen in de he­den­daag­se kunst en cul­tuur, heb­ben ze ori­gi­neel dus iets slang-ach­tigs, en bo­ven­dien zes vleu­gels (der­hal­ve zijn het bi­o­lo­gisch ge­leed­po­ti­gen, in de­zelf­de ca­te­go­rie als krab­ben, schor­pi­oe­nen en dui­zend­po­ten). Soms zijn de­ze vleu­gels rep­tiel-ach­tig (een beet­je als dra­ken). In ie­der ge­val is het niet juist om ze men­se­lijk te noe­men, het zijn na­me­lijk we­zens die bo­ven de mens­heid staan. En een hy­bri­de vorm van al­ler­lei soor­ten we­zens die we op aar­de vin­den. Wel­licht heeft God in zijn cre­a­tie idee­ën op­ge­daan aan zijn Sera­fim?

(Al­letop10­lijst­jes)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.