Weet­jes - Weet­jes - Weet­jes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen

1957 ­ Or­kaan Aud­rey maakt vijf­hon­derd slacht­of­fers in de Ame­ri­kaan­se sta­ten Loui­si­a­na en Texas.

2010 - Een over­vol­le bus stort in een berg­ach­tig ge­bied van Bo­li­via van een brug. Daar­door ko­men ze­ker 28 men­sen om en ra­ken 44 an­de­ren ge­wond.

Po­li­tiek

1954 - Ope­ra­tie PBSUCCESS: Het le­ger, ge­steund door de CIA, werpt de de­mo­cra­tisch ge­ko­zen re­ge­ring van Ja­co­bo Ar­benz Guzmán van Gu­a­te­ma­la om­ver.

2017 - De Ve­ne­zo­laan­se re­ge­ring zegt dat een he­li­kop­ter het Hoog­ge­rechts­hof en het mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken heeft aan­ge­val­len. Pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro spreekt van een ter­ro­ris­ti­sche aan­slag.

We­ten­schap en tech­no­lo­gie

1954 - In Obn­insk, Rus­land, wordt de eer­ste ener­gie­pro­du­ce­ren­de kern­cen­tra­le op­ge­start. 1960 - Che­mi­sche syn­the­se van chlo­ro­fyl door Ro­bert Wood­ward.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.