Rus­si­sche moe­der sluit haar doch­ter 26 jaar lang op

Times of Suriname - - PANORAMA -

In het West Rus­si­sche dorp­je Are­f­ins­ky heeft een ou­de­re vrouw haar kind 26 jaar ge­iso­leerd van de bui­ten­we­reld. Dat kwam re­cent aan het licht, om­dat de moe­der, Tat­ja­na Boe­zje­va, werd op­ge­no­men in het zie­ken­huis en haar doch­ter, Na­de­zj­da Boe­zje­va, daar­door pas voor het eerst het huis heeft kun­nen ver­la­ten. Doch­ter­lief is on­der­tus­sen 42 jaar, ze heeft zich sinds haar op­slui­ting niet meer kun­nen was­sen en ze heeft geen job. “Ik ben een le­ven­de do­de”, klinkt het.

Tij­dens de lock­down za­ten we al­le­maal een beet­je vast in huis, maar we kon­den ge­luk­kig wel nog naar bui­ten, naar de win­kel en de mees­te men­sen werk­ten zelfs ge­woon van thuis uit. En toch von­den we dat geen fij­ne pe­ri­o­de, want we voel­den ons ge­ï­so­leerd van de bui­ten­we­reld. De­ze si­tu­a­tie is niets in ver­ge­lij­king met wat de 42-ja­ri­ge Na­de­zj­da Boe­zje­va uit het West

Rus­si­sche dorp­je Are­f­ins­ky heeft moe­ten mee­ma­ken. Ze werd 26 jaar lang op­ge­slo­ten bij haar thuis door haar moe­der, Tat­ja­na Boe­zje­va, die is op­ge­no­men in het zie­ken­huis. Ze wil­de haar doch­ter blijk­baar be­scher­men van de bui­ten­we­reld. De oor­zaak van die zie­ken­huis­op­na­me is on­be­kend, maar daar­door kon haar doch­ter voor het eerst na meer dan twee de­cen­nia ont­snap­pen.

Na­dat de moe­der met pen­si­oen ging, slo­ten de vrou­wen zich he­le­maal van de bui­ten­we­reld af en had­den ze dus een apar­te le­vens­stijl. Het ge­zin leef­de in er­bar­me­lij­ke om­stan­dig­he­den zon­der stro­mend wa­ter of elek­tri­ci­teit. Boe­zje­va moest met haar ma­ma in bed sla­pen, ze had zich sinds 2006 niet meer kun­nen was­sen en het huis zat vol met rat­ten en kat­ten die niet op­ge­ruimd wer­den als ze dood­gin­gen. Een echt spook­huis dus. “Mijn le­ven is er­ger dan dat van een kat”, ver­telt ze aan Uni­lad. “Kat­ten heb­ben meer rech­ten dan ik. Ik be­sta niet eens meer. Ik ben een le­ven­de do­de.”

Boe­zje­va zou in het be­gin van haar op­slui­ting ver­schil­len­de po­gin­gen heb­ben on­der­no­men om te ont­snap­pen, maar het was haar nooit ge­lukt. Haar moe­der wil­de ook ab­so­luut niet dat ze zou gaan stu­de­ren of gaan wer­ken. Ze mocht ge­woon niet met die ‘kwaad­aar­di­ge bui­ten­we­reld’ in con­tact ko­men.

Door die zie­ken­op­na­me kon Boe­zje­va na al die tijd ein­de­lijk ont­snap­pen en ze ging met­een naar de bur­ge­mees­ter om haar ver­haal te doen. Ze vroeg ook of ze een pas­poort en een job kon krij­gen. Hoe­wel de ge­meen­te haar met­een een werk­plek heeft toe­ge­we­zen, blijft ze vol­gens lo­ka­le me­dia ang­stig voor de bui­ten­we­reld.

(Me­tro­ti­me)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.