Pre­si­dent en San­tok­hi in qua­ran­tai­ne

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – Pre­si­dent De­si Bou­ter­se is in qua­ran­tai­ne ge­plaatst, on­danks dat hij ne­ga­tief is ge­test op CO­VID-19. Ee­der was VHP-voor­zit­ter Chan­dri­ka­persad San­tok­hi ook in qua­ran­tai­ne ge­plaatst. Dit zegt Da­niel­le Vei­ra van het CO­VID-19-Ma­na­ge­ment­team. “Het gaat om de lei­ding van het land en de­ze men­sen zijn in con­tact ge­weest met an­de­re po­li­tie­ke lei­ders die in­mid­dels wel po­si­tief zijn ge­test.

Da­gen zijn er ge­sprek­ken ge­voerd over de over­dracht en het vor­men van een nieu­we lei­ding in het land. “Voor­af­gaand aan de eer­ste ver­ga­de­ring van De Na­ti­o­na­le As­sem­blee wa­ren de men­sen va­ker bij el­kaar met ver­schil­len­de groe­pe­rin­gen. Van­uit dat oog­punt is het be­lang­rijk dat daar­om de an­de­re lei­ders, on­danks ze ne­ga­tief zijn ge­test, toch in qua­ran­tai­ne zijn ge­plaatst on­der wie dus ook de pre­si­dent”, zegt Vei­ra.

In­tus­sen heb­ben de ge­zond­heids­au­to­ri­tei­ten een be­kend­ma­king ge­lan­ceerd, waar­bij aan al­le per­so­nen die van­af na 20 ju­ni in con­tact zijn ge­weest met de po­li­tie­ke lei­ders die po­si­tief zijn ge­test, ge­vraagd wordt om dit via smsof What­sApp-be­richt door te ge­ven op de te­le­foon­num­mers: 8133270 of 7238840. Ook kan ge­beld wor­den met 178 of 144. Via de­ze num­mers moe­ten naam, ge­boor­te­da­tum, woon­adres, te­le­foon­num­mer, de po­li­ti­cus of po­li­ti­ci met wie con­tact is ge­weest en wan­neer dit con­tact heeft plaats­ge­von­den wor­den door­ge­ge­ven. Me­di­ci ma­ken ver­vol­gens con­tact met de per­soon voor het tref­fen van de no­di­ge vei­lig­heids­maat­re­ge­len en ver­der te vol­gen in­struc­ties.

“Het is jam­mer om te ho­ren dat men zegt dat er bij het tes­ten voor­keurs­be­han­de­ling is ge­ge­ven aan po­li­ti­ci, ter­wijl ze geen symp­to­men ver­to­nen. Het gaat om de lei­ding van het land en de nieu­we co­a­li­tie die straks over­neemt. Wij moe­ten niet ver­ge­ten dat te al­len tij­de het be­stuur van het land door moet gaan en daar­om moe­ten on­ze po­li­tie­ke lei­ders, per­so­nen die het land gaan be­stu­ren en nu nog be­stu­ren, on­ze wet­te­lij­ke macht, ge­zond zijn. Als de­ze men­sen ziek zijn, heb­ben wij een pro­bleem en ook als me­dia­wer­kers be­smet ra­ken heb­ben wij een pro­bleem.

Dus als wij de men­sen heb­ben ge­test, on­danks zij nog geen symp­to­men ver­to­nen, dan is dat om er ze­ker van te zijn wat hun ge­zond­heids­toe­stand is, zo­dat er dan ook ver­der be­paald kan wor­den wat er moet ge­beu­ren om hun ge­zond­heid te ga­ran­de­ren. Van­daar zij daar­om nu ook in qua­ran­tai­ne zijn ge­plaatst, om­dat we toch re­ke­ning moe­ten hou­den met de in­cu­ba­tie­pe­ri­o­de die tus­sen de 5 en tien da­gen als­nog zich kan voor­doen”, zegt Vei­ra.

Van­daag wordt er een huis­hou­de­lij­ke ver­ga­de­ring in De Na­ti­o­na­le As­sem­blee (DNA) ge­hou­den en om te ga­ran­de­ren dat de per­so­nen die daar aan­we­zig moe­ten zijn, ge­zond zijn, is be­slo­ten de­ze men­sen zon­dag te tes­ten. De­ge­ne die ne­ga­tief heb­ben ge­test, zul­len dan van­daag aan­we­zig zijn in DNA voor de ver­ga­de­ring.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.