Fly Al­l­ways niet blij met be­slis­sing OWT&C

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Met ver­ba­zing heeft Fly Al­l­ways er ken­nis van ge­no­men dat een bui­ten­land­se lucht­vaart­maat­schap­pij toe­stem­ming heeft ver­kre­gen om een re­pa­tri­a­tie­vlucht uit te voe­ren. Een be­slis­sing wel­ke er­op neer­komt dat er, zon­der eni­ge va­li­de re­den, voor­keur wordt ge­ge­ven aan een bui­ten­land­se on­der­ne­ming ten kos­te van een Su­ri­naam­se. Naar de krant ver­neemt, heeft mi­nis­ter Vi­dy­ai Chot­kan van Open­ba­re Wer­ken, Trans­port en Com­mu­ni­ca­tie (OWT&C) toe­stem­ming ver­leend aan de bui­ten­land­se maat­schap­pij om een re­pa­tri­a­tie­vlucht uit te voe­ren. De­ze be­slis­sing is Fly Al­l­ways in het ver­keer­de keel­gat ge­scho­ten.

Vol­gens het be­drijf zijn de eco­no­mi­sche ge­vol­gen van de CO­VID-19-pan­de­mie in el­ke sec­tor merk­baar. “Ook de lucht­vaart is niet be­spaard ge­ble­ven en er­vaart de ra­ke klap­pen. Com­mer­ci­ë­le vluch­ten zijn tot na­der or­der ver­bo­den en de vlucht­uit­voe­ring is voor­als­nog be­perkt tot en­ke­le re­pa­tri­a­tie­vluch­ten.

Het geeft daar­om een wrang ge­voel wan­neer blijkt dat van­uit het Mi­nis­te­rie van OWT&C aan de bui­ten­land­se vlieg­maat­schap­pij Sky High Avi­a­ti­on Ser­vi­ces de of­fi­ci­ë­le toe­stem­ming wordt ver­leend om een re­pa­tri­a­tie­vlucht met zo­wel out­bound- als in­bound-pas­sa­giers van­uit Su­ri­na­me naar de Do­mi­ni­caan­se re­pu­bliek vice ver­sa uit te voe­ren. De­ze aan­vraag is ove­ri­gens van­uit een nie­ter­ken­de reis­or­ga­ni­sa­tie ge­daan aan het Mi­nis­te­rie in kwes­tie.”

Fly Al­l­ways blijft er­bij dat er twee Su­ri­naam­se vlieg­maat­schap­pij­en zijn die trap­pe­len om in de­ze zeer uit­da­gen­de pe­ri­o­de het hoofd bo­ven wa­ter te kun­nen hou­den. En dat die in aan­mer­king moe­ten ko­men voor uit te voe­ren re­pa­tri­a­tie­vluch­ten van en naar Su­ri­na­me. “De be­trok­ken­heid van de lucht­vaart­maat­schap­pij­en in het hel­pen aan­dra­gen van voor­stel­len voor wat be­treft het vei­lig­stel­len van de Su­ri­naam­se lucht­vaart is even­eens te ver­waar­lo­zen. In­dien er niet spoe­dig ver­an­de­ring op­treedt in het lucht­vaart­be­leid dat con­sis­ten­tie en be­trok­ken­heid van al­le ac­to­ren ver­eist, zal de­ze sec­tor die een be­lang­rij­ke bij­dra­ge le­vert aan de eco­no­mie uit el­kaar val­len.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.