Dief­stal op po­li­tie­ter­rein

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – On­be­ken­den heb­ben een ho­ge druk­spuit, een stof­zui­ger, vier fles­sen smeer­olie, ge­reed­schap, toi­let­pa­pier, ket­ting, een krui­wa­gen en een ver­del­gings­mid­del weg­ge­no­men uit een berg­ruim­te op het ter­rein van een po­li­tie­bu­reau in Paramaribo. Hier­van is aan­gif­te ge­daan door een amb­te­naar.

Hij ver­klaar­de bij de po­li­tie dat hij zijn ei­gen spul­len en ook die van de dienst in de berg­ruim­te had ge­plaatst. Hij sloot de berg­ruim­te goed af met een hang­slot. In de­ze ruim­te is ech­ter dief­stal ge­pleegd. Bij con­tro­le ont­dek­te hij dat de spul­len ont­bra­ken. Vol­gens de amb­te­naar heeft hij nie­mand toe­stem­ming ge­ge­ven om de goe­de­ren weg te ne­men. Hij zei dat de ho­ge druk­spuit in be­slag was ge­no­men en ter be­schik­king van hem was ge­steld om werk­zaam­he­den te ver­rich­ten. Het on­der­zoek is nog gaan­de. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.