Bij­zon­der vi­sum voor 65-plus­sers van Su­ri­naam­se af­komst

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – ‘Vreem­de­lin­gen van Su­ri­naam­se af­komst’, die de leef­tijd van 65 jaar heb­ben be­reikt, in Su­ri­na­me zijn ge­bo­ren en thans over een an­de­re na­ti­o­na­li­teit dan de Su­ri­naam­se be­schik­ken, kun­nen in aan­mer­king ko­men voor een bij­zon­der vi­sum. De­ze mo­ge­lijk­heid heeft het Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken woens­dag mo­ge­lijk ge­maakt.

Het mi­nis­te­rie meldt in een pers­be­richt dat de­ze ook van toe­pas­sing zal zijn op de wet­te­lij­ke echt­ge­no(o)t(e) van voor­noem­den, die naar Su­ri­na­me wen­sen af te rei­zen met als doel toe­ris­me, va­kan­tie en fa­mi­lie­be­zoek. De in­tro­duc­tie van het bij­zon­de­re vi­sum voor 65-plus­sers van Su­ri­naam­se af­komst dient ge­plaatst te wor­den te­gen het licht van het ver­der fa­ci­li­te­ren van de Su­ri­naam­se dias­po­rage­meen­schap en de ver­de­re ver­soe­pe­ling van het per­so­nen­ver­keer naar Su­ri­na­me.

Met het ver­strek­ken van het bij­zon­de­re vi­sum, wordt de dias­po­rage­meen­schap on­der an­de­re ook in staat ge­steld een bij­dra­ge te le­ve­ren aan de duur­za­me ont­wik­ke­ling van Su­ri­na­me met ken­nis, ex­per­ti­se of an­der­zijds. Het vi­sum wordt ver­strekt met het oog op de bij­dra­ge die de per­so­nen van Su­ri­naam­se af­komst in dias­po­ra aan de eco­no­mi­sche en so­ci­aal-cul­tu­re­le ont­wik­ke­ling le­ve­ren. Het bij­zon­de­re vi­sum wordt ver­strekt voor on­be­paal­de tijd met een maxi­maal ver­blijf van 90 da­gen. Het mi­nis­te­rie be­na­drukt dat met de­ze maat­re­gel in­vul­ling ge­ge­ven wordt aan de jaar­re­de van pre­si­dent De­si Bou­ter­se.

Het bij­zon­de­re vi­sum kan wor­den aan­ge­vraagd bij de dichtst­bij­zijn­de ver­te­gen­woor­di­ging van Su­ri­na­me in het bui­ten­land, ui­ter­lijk drie werk­da­gen vóór de voor­ge­no­men ver­trek­da­tum. De aan­vraag moet voor­zien zijn van een ko­pie van de bio-pa­ge van het gel­di­ge pas­poort, ko­pie vlieg­sche­ma en ko­pie van de hu­we­lijks­ak­te voor de wet­te­lij­ke part­ner, die niet ge­bo­ren is in Su­ri­na­me. Voor het bij­zon­de­re vi­sum zul­len ad­mi­ni­stra­tie­kos­ten in re­ke­ning wor­den ge­bracht van 20 eu­ro of USD 20.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.