Uni­cef geeft me­di­sche goe­de­ren aan BUZA ter be­strij­ding CO­VID-19

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het VN Kin­der­fonds (Uni­cef) heeft via zijn Pro­gram­me Ma­na­ger Pa­trick Ma­ta­la me­di­sche goe­de­ren over­han­digd aan mi­nis­ter Yl­diz Pol­lack-Beighle van Bui­ten­land­se Za­ken (BUZA), in het ka­der van de be­heer­sing van de CO­VID-19-pan­de­mie die ook Su­ri­na­me treft. De over­han­di­ging vond vrij­dag plaats. In een pers­be­richt van het mi­nis­te­rie staat dat mi­nis­ter An­toi­ne Eli­as van Volks­ge­zond­heid hier­na ce­re­mo­ni­eel de goe­de­ren in ont­vangst heeft ge­no­men.

Ma­ta­la be­na­druk­te in een kor­te toe­spraak dat het Uni­cef een zeer be­trok­ken part­ner is van Su­ri­na­me die mid­dels tech­ni­sche en fi­nan­ci­ë­le con­tri­bu­ties bij­draagt aan de na­ti­o­na­le doe­len van Su­ri­na­me, bin­nen het be­leids­ka­der van de or­ga­ni­sa­tie.

Het Uni­cef le­ver­de eer­der al een bij­zon­de­re bij­dra­ge in de strijd te­gen CO­VID-19, mid­dels on­der­steu­ning voor vi­deo’s, re­cla­me en bood­schap­pen om het be­wust­zijn van de CO­VID-19-pan­de­mie te ver­gro­ten; een pro­gram­ma, waar­bij de na­druk wordt ge­legd op vei­lig wa­ter, sa­ni­ta­tie en hy­gi­ë­ne; on­der­wijs mid­dels het Dis­tan­ce Le­arning Pro­gram­ma en op het ge­bied van so­ci­a­le ze­ker­heid. De be­winds­vrouw me­mo­reer­de de goe­de sa­men­wer­king met het Uni­cef en ove­ri­ge VN-or­ga­ni­sa­ties, en be­na­druk­te dat mon­di­a­le so­li­da­ri­teit en sa­men­wer­king cru­ci­aal zijn in de­ze on­ge­ken­de tijd voor de we­reld­ge­meen­schap.

Mi­nis­ter Eli­as gaf aan

dat het van be­lang is dat de ge­zond­heids­wer­kers ade­quaat be­schermd wor­den en dat de goe­de­ren ze­ker tot hun recht zul­len ko­men.

Na­mens pre­si­dent De­si Bou­ter­se, de Su­ri­naam­se regering en het volk, is dank uit­ge­bracht aan het Uni­cef voor de­ze ges­te.

Uni­cef Pro­gram­me Ma­na­ger Pa­trick Ma­ta­la over­han­digt me­di­sche goe­de­ren aan mi­nis­ter Yl­diz Pol­lack-Beighle van Bui­ten­land­se Za­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.