KLM vliegt nu 2x per week naar Am­ster­dam

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De Ko­nink­lij­ke Lucht­vaart Maat­schap­pij (KLM) zal van­af 13 ju­li twee­maal per week op de rou­te Am­ster­dam naar Paramaribo vlie­gen. Het KLM-toe­stel zal voor­als­nog bin­nen­ko­men met vracht van­uit Am­ster­dam en ver­trek­ken uit Paramaribo met pas­sa­giers en vracht rich­ting Am­ster­dam.

Vol­gens een pers­be­richt van de vlieg­maat­schap­pij zal het vlucht­sche­ma er, on­der voor­be­houd van wij­zi­gin­gen, als volgt uit­zien: op de maan­dag en vrij­dag ver­trek uit Am­ster­dam met de KL713 om 10.40 uur met aan­komst in Paramaribo om 15.00 uur. Op dins­dag en za­ter­dag ver­trek uit Paramaribo met de KL714 om 18.00 uur met aan­komst in Am­ster­dam om 08.00 uur (vol­gen­de dag). De­ze vlucht wordt uit­ge­voerd met een Boei­ng B777-200 of ­300 met Wi­fi aan boord.

Pas­sa­giers hoe­ven zich niet te mel­den bij de Ne­der­land­se am­bas­sa­de en kun­nen een tic­ket ko­pen on­li­ne via www. klm.sr, via e-mail pbm­re­ser­va­ti­ons@klm.com of bij het KLM-kan­toor aan de

Hof­s­traat 1. Pas­sa­giers kun­nen op de vol­gen­de web­si­te chec­ken of ze naar Ne­der­land kun­nen rei­zen htt­ps://www. ne­der­lan­de­nu.nl/rei­zen-en­wo­nen/vi­sa-voor-ne­der­land/ qas-voor-in­rei­zen-in-ne­der­land.

De maat­schap­pij drukt de pas­sa­giers op het hart zich te hou­den aan de pro­to­col­len en maat­re­ge­len op­ge­steld door de over­heid, de lucht­vaart­maat­schap­pij en de lucht­ha­vens. Dit van­we­ge vei­lig­heids­over­we­gin­gen van de pas­sa­giers en de KLM-crew. Voor meer in­for­ma­tie wordt ver­we­zen naar de web­si­te www.klm.sr en voor een dui­de­lijk beeld van de maat­re­ge­len op Schip­hol en aan boord naar de YouTu­be link htt­ps:// you­tu.be/1-2OOj9DyPE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.