Slech­te or­ga­ni­sa­tie bij ver­strek­ken CO­VID-19-pak­ket­ten in Nic­ke­rie

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE – Ru­moe­rig, cha­o­tisch en slech­te or­ga­ni­sa­tie. Zo kan de si­tu­a­tie za­ter­dag op de Ram­ja­nee­school in NieuwNic­ke­rie be­schre­ven wor­den. Hon­der­den men­sen had­den zich daar ver­za­meld om hun CO­VID-19-pak­ket dat door het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken wordt ver­strekt, in ont­vangst te ne­men. De CO­VID-maat­re­ge­len wa­ren zoek op de lo­ca­tie. Ve­len had­den wel mond- en neus­kap­je op, maar de fy­sie­ke af­stand van twee me­ter was ner­gens te be­speu­ren.

Het ging er al­le­maal zo ru­moe­rig aan toe dat op ge­ge­ven mo­ment de po­li­tie ter plaat­se moest ko­men om de or­de en rust te hand­ha­ven. Ve­le men­sen heb­ben bij de krant ge­klaagd dat zij een What­sapp-be­richt heb­ben ont­van­gen om hun pak­ket om 13.00 uur af te ha­len op de VWO/Ha­vo scho­len­ge­meen­schap in de Van Pet­ten­pol­der. Toen zij daar aan­kwa­men en nie­mand za­gen, ver­na­men zij dat zij naar de Ram­ja­nee­school moesten. Het­zelf­de beeld als bij de uit­be­ta­ling van de al­ge­me­ne kin­der­bij­slag was weer gaan­de bij het ver­strek­ken van de pak­ket­ten. Met de or­ga­ni­sa­tie liep het he­le­maal mis. De vracht­wa­gen met pak­ket­ten was er pas om 14.00 uur, ter­wijl de men­sen wa­ren op­ge­roe­pen voor 13.00 uur. Veel ge­klaag on­der de men­sen die daar uren heb­ben staan wach­ten. Ve­len vra­gen zich af waar­om niet meer­de­re lo­ca­ties zijn uit­ge­ko­zen om de pak­ket­ten te ver­strek­ken en zo de druk­te te voor­ko­men. De ge­moe­de­ren lie­pen zo hoog op dat er zelfs ge­vech­ten uit­bra­ken. Een be­jaar­de vrouw die uren wacht­te, raak­te be­wus­te­loos en werd met de am­bu­lan­ce ver­voerd naar de Spoed­ei­sen­de Hulp van het Mun­gra Me­disch Cen­trum. De men­sen vra­gen zich af waar­om het dis­trict al­tijd stief­moe­der­lijk be­han­deld wordt en zij steeds weer een on­mens­waar­di­ge be­han­de­ling krij­gen. De men­sen die in aan­mer­king moesten ko­men voor een pak­ket moesten zich de vo­ri­ge week re­gi­stre­ren bij de wijk­kan­to­ren van So­ci­a­le Za­ken in Nic­ke­rie. Van­we­ge de on­o­ver­zich­te­lij­ke en cha­o­ti­sche si­tu­a­tie die er ont­stond, wer­den de pak­ket­ten op ge­ge­ven mo­ment aan ie­der­een ver­strekt. Men­sen die zich niet had­den ge­re­gi­streerd gin­gen met twee tot drie pak­ket­ten naar huis, ter­wijl zij die wel ge­re­gi­streerd wa­ren en uren had­den ge­wacht, kre­gen te ho­ren dat er geen pak­ket­ten meer wa­ren, toen zij uit­ein­de­lijk aan de beurt wa­ren.

Het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken en Volks­huis­ves­ting be­gon za­ter­dag laat met het uit­de­len van de CO­VID-19-steun­pak­ket­ten. Het ver­strek­ken van de pak­ket­ten duur­de tot on­ge­veer 22.00 uur. De po­li­tie hield daar re­ke­ning mee en de­ge­nen die laat zijn ge­hol­pen kre­gen de ge­le­gen­heid om tij­dens de lock­down-uren huis­waarts te ke­ren. (Foto: Ash­ley Lie­veld)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.