Di­s­tricts­com­mis­sa­ri­aat Ka­balebo ge­slo­ten voor pu­bliek

Times of Suriname - - BINNENLAND -

KA­BALEBO - De dis­tricts­com­mis­sa­ris van het be­stuurs­res­sort Ka­balebo heeft in een schrij­ven be­kend­ge­maakt dat het di­s­tricts­com­mis­sa­ri­aat in Apoe­ra van­af vrij­dag tot na­der or­der ge­slo­ten zal zijn voor het pu­bliek.

De­ze maat­re­gel is ge­no­men met het oog op CO­VID-19. De bur­ger­va­der doet een be­roep op de bur­gers alert te blij­ven en te al­len tij­de de CO­VID-19-pro­to­col­len in acht te ne­men.

Ka­pi­ten Car­lo Le­wis van Apoe­ra zegt dat de dorps­lei­ding de ge­meen­schap blijft in­for­me­ren en vraagt haar zo­veel mo­ge­lijk thuis te blij­ven en de pro­to­col­len in acht te ne­men, wan­neer zij op straat moe­ten. Tot nu toe zijn er geen be­smet­tin­gen in het ge­bied en dat moet ook zo blij­ven. Het gaat om een klei­ne ge­meen­schap en het zal niet lang du­ren voor­dat meer­de­re per­so­nen be­smet ra­ken wan­neer ie­mand be­smet is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.