Il­le­gaal feest Zaan­dam: jon­ge­ren wij­zen po­li­tie de weg

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

ZAAN­DAM - Jon­ge­ren op zoek naar een il­le­gaal feest in Zaan­dam heb­ben de po­li­tie in de nacht van za­ter­dag op zon­dag min of meer de weg ge­we­zen naar de ge­hei­me lo­ca­tie.

Agen­ten za­gen de feest­gan­gers wan­de­len op de Ka­naal­ka­de, ver­bo­den ter­rein voor voet­gan­gers. Toen zij de jon­ge­ren daar­op aan­spra­ken, werd dui­de­lijk dat ze op zoek wa­ren naar de lo­ca­tie van het il­le­ga­le feest. Rond 02.15 uur werd dat feest met cir­ca 50 aan­we­zi­gen in een pand aan de Ring­weg in Zaan­dam be­ëin­digd, vol­gens de po­li­tie me­de door­dat het een on­vei­li­ge plek be­trof op een bo­ven­ver­die­ping met slech­te in- en uit­gan­gen.

Di­ver­se ap­pa­ra­tuur, waar­on­der een ag­gre­gaat en een dj-set, zijn in be­slag ge­no­men. On­der­zocht wordt wie de or­ga­ni­sa­tor was. Een 20-ja­ri­ge vrouw uit As­sen­delft is aan­ge­hou­den voor han­del in drugs. De po­li­tie heeft in de nacht van za­ter­dag op zon­dag een ein­de ge­maakt aan een il­le­ga­le hou­se­par­ty op een ter­rein aan de Oos­te­lij­ke Berm­weg in het Zeeuw­se Vlis­sin­gen. Daar wa­ren rond 03.00 uur on­ge­veer 100 men­sen aan­we­zig, al­dus de po­li­tie. Al­le aan­we­zi­gen ver­trok­ken vrij­wel met­een, maar niet voor­dat ze al­le rom­mel had­den op­ge­ruimd. De or­ga­ni­sa­to­ren na­men de ge­luids­in­stal­la­tie mee. Er is nie­mand aan­ge­hou­den.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.