ME stuurt be­to­gers weg: 15 aan­hou­din­gen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/RUBRIEK -

UTRECHT - De ME heeft een groep be­to­gers te­gen de co­ron­a­maat­re­ge­len weg­ge­stuurd uit de Ka­naal­straat in Utrecht. Eer­der wa­ren be­to­gers al sa­men­ge­ko­men in het Park Oog in Al. Ook daar moesten ze van de po­li­tie ver­trek­ken. De de­mon­stran­ten heb­ben zich na de op­roep van de ME om te ver­trek­ken ver­spreid. Maar ve­len blij­ven zich wel in de buurt op­hou­den. De men­sen op de ter­ras­sen blij­ven zit­ten.

Er zou­den ze­ker dui­zend hoo­li­gans naar Utrecht ko­men, mel­den goed in­ge­voer­de bron­nen van De Te­le­graaf. Eer­der za­ter­dag vaar­dig­de plaats­ver­van­gend voor­zit­ter van de Vei­lig­heids­re­gio Utrecht, Lu­cas Bol­si­us, een nood­be­vel uit voor het cen­trum van Utrecht. Hij had aan­wij­zin­gen dat gro­te groe­pen rel­schop­pers naar de stad zou­den ko­men, waar­on­der har­de kern­sup­por­ters van voet­bal­ver­e­ni­gin­gen. De po­li­tie heeft in Utrecht on­ge­veer vijf­tien aan­hou­din­gen ver­richt. De aan­ge­hou­den per­so­nen maak­ten deel uit van groe­pen die ‘er­op uit wa­ren de open­ba­re or­de te ver­sto­ren’. De aan­ge­hou­den per­so­nen wa­ren meer­de­re ke­ren aan­ge­spro­ken en ver­zocht om naar huis te gaan, maar dat wei­ger­den ze, al­dus de po­li­tie. Het be­vel houdt in dat ie­der­een die deel wil ne­men aan de de­mon­stra­tie op het Jaar­beurs­plein of de open­ba­re or­de wil ver­sto­ren niet wel­kom is in Utrecht en ver­wij­derd kan wor­den. Op het Jaar­beurs­plein zou za­ter­dag een de­mon­stra­tie door ’Ne­der­land in op­stand’ wor­den ge­hou­den te­gen de co­ron­a­maat­re­ge­len, maar die is af­ge­last om­dat er sig­na­len wa­ren van on­ge­re­geld­he­den. De or­ga­ni­sa­tie, die in op­stand komt te­gen wat zij de ‘an­der­hal­ve­me­ter­waan­zin’ noemt, heeft aan­ge­ge­ven on­danks het ver­bod toch te wil­len de­mon­stre­ren. De drie­hoek van bur­ge­mees­ter, OM en po­li­tie zei eer­der het te be­treu­ren dat de de­mon­stra­tie door de ‘drei­ging van ge­weld’ nu niet door kan gaan. ‘Dit is geen licht­har­tig be­sluit. Het is zeer be­treu­rens­waar­dig dat het grond­recht tot de­mon­stra­tie moet wor­den in­ge­perkt om­dat een gro­te groep per­so­nen er op uit is om de de­mon­stra­tie aan te grij­pen om wan­or­de­lijk­he­den en ge­weld te ple­gen’, zo stond in een ver­kla­ring.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.