Po­li­tie pakt tien­tal­len be­to­gers op in Wa­ge­nin­gen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/RUBRIEK -

WA­GE­NIN­GEN ­ De po­li­tie heeft za­ter­dag­mid­dag in Wa­ge­nin­gen tien­tal­len de­mon­stran­ten aan­ge­hou­den, zegt een woord­voer­ster. Op en rond het 5 Mei­plein in de Gel­der­se stu­den­ten­stad liep het uit op con­fron­ta­ties met de ME. De po­li­tie had in­for­ma­tie ge­kre­gen dat een groep van on­ge­veer twee­hon­derd be­to­gers die te­gen de co­ron­a­maat­re­ge­len zijn van­uit

Utrecht on­der­weg wa­ren naar Wa­ge­nin­gen. Vol­gens de po­li­tie wa­ren er ook hoo­li­gans bij die de open­ba­re or­de wil­den ver­sto­ren, al­dus de woord­voer­ster. De be­to­gers wer­den ge­vor­derd om te ver­trek­ken. De per­so­nen die niet luis­ter­den en wei­ger­den weg te gaan, zijn aan­ge­hou­den. De groep noemt zich ‘Ne­der­land in Op­stand’. Be­to­gers gooi­den voor­wer­pen naar de ME, maar mas­sa­le con­fron­ta­ties ble­ven uit, al­dus de po­li­tie. Ze had­den ook span­doe­ken bij zich en droe­gen over­we­gend don­ke­re kle­ding. Vol­gens de Gel­der­lan­der gaat het om on­ge­veer vijf­hon­derd be­to­gers. De groep be­to­gers en le­den van Ne­der­land in Op­stand wil­den eerst in Utrecht de­mon­stre­ren te­gen de co­ron­a­maat­re­ge­len, maar dat was ver­bo­den. Het zou daar­bij gaan om sup­por­ters van een aan­tal voet­bal­clubs. Ze zou­den daar­na naar Wa­ge­nin­gen zijn ge­re­den. Op beel­den is te zien dat de po­li­tie au­to’s in de stad aan­houdt. Ook is te zien hoe ver­meen­de hoo­li­gans door agen­ten in een tuin wor­den in­ge­re­kend.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.