Kop­stuk gu­er­ril­la­be­we­ging ELN ge­dood door Co­lom­bi­aans le­ger

Times of Suriname - - BUITENLAND -

COLUMBIA - Co­lom­bi­aan­se strijd­krach­ten heb­ben een kop­stuk van gu­er­ril­la­be­we­ging ELN ge­dood tij­dens een mi­li­tai­re ope­ra­tie. Jhon Fre­dy Cor­tés Bu­ri­ticá, ook wel be­kend on­der de ali­as­sen Du­mar of Cu­le­bri­to, werd ge­zien als rech­ter­hand van Pa­bli­to, de mi­li­tai­re lei­der van ELN. Pre­si­dent Iván Du­que van Co­lom­bia maak­te de dood van Cor­tés Bu­ri­ticá za­ter­dag on­der meer be­kend via Twit­ter.

Vol­gens Du­que is Cor­tés Bu­ri­ticá me­de­ver­ant­woor­de­lijk voor de plan­ning en uit­voe­ring van een zwa­re bom­aan­slag op een po­li­tie­aca­de­mie in de Co­lom­bi­aan­se hoofd­stad Bo­go­ta. Bij die aan­slag kwa­men be­gin vo­rig jaar 21 men­sen om het le­ven en raak­ten bij­na 70 men­sen ge­wond.

Hoe­wel Du­que nog geen de­tails heeft ge­ge­ven over de mi­li­tai­re ope­ra­tie waar­bij het kop­stuk om het le­ven kwam, noem­de hij het een “krach­ti­ge ope­ra­tie te­gen de maf­fia, het ter­ro­ris­me en de mis­daad”.

ELN is de eni­ge nog ac­tie­ve gu­er­ril­la­groe­pe­ring in Co­lom­bia, sinds eind 2016 vre­de werd ge­slo­ten met de veel gro­te­re FARC. De groe­pe­ring zegt op te ko­men voor de ar­me boe­ren ten op­zich­te van de rij­ke­re bur­ge­rij in het land, maar schuwt daar­bij geen ge­weld.

(NU)

Jhon Fre­dy Cor­tés Bu­ri­ticá wordt ge­boeid mee­ge­no­men. (Foto: Zo­na Ce­ro)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.