Ver­kie­zin­gen in Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek van start on­danks co­rona­piek

Times of Suriname - - BUITENLAND -

DO­MI­NI­CAAN­SE RE­PU­BLIEK - On­danks een piek in het aan­tal co­ro­na­be­smet­tin­gen zijn in de Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek gis­te­ren de stem­lo­ka­len ge­o­pend voor de pre­si­dent­sen par­le­ments­ver­kie­zin­gen. Eer­der werd de stem­bus­gang nog uit­ge­steld om­wil­le van de pan­de­mie.

“Maak ge­bruik van jul­lie stem­recht, met res­pect voor de af­stands­re­gels”, zo ver­klaar­de voor­zit­ter Ju­lio Cesar

Cas­ta­nos van de kies­com­mis­sie de stem­bus­gang voor ge­o­pend. Zo’n 7,5 mil­joen men­sen zijn stem­ge­rech­tigd. Bij de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen heb­ben zich twee fa­vo­rie­ten aan­ge­diend: zo­wel de 52-ja­ri­ge Luis Abi­na­der van op­po­si­tie­par­tij Do­mi­ni­caan­se Re­vo­lu­ti­o­nai­re Par­tij als de 59-ja­ri­ge Gon­za­lo Cas­til­lo van de Do­mi­ni­caan­se Be­vrij­dings­par­tij wor­den als cen­trum­links be­stem­peld. Cas­til­lo be­hoort tot de par­tij van uit­tre­dend pre­si­dent Da­ni­lo Me­di­na, die na twee man­da­ten van vier jaar niet meer kan op­ko­men. Het is ech­ter Abi­na­der die de lei­ding nam in de pei­lin­gen voor­af­gaand aan de ver­kie­zin­gen. Haalt geen en­ke­le kan­di­daat een meer­der­heid, dan volgt op 26 ju­li een twee­de ron­de.

Ook op de Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek zijn in maart lock­down­maat­re­ge­len in­ge­voerd, maar dat heeft de op­mars van het co­ro­na­vi­rus niet ge­stuit. Het noop­te de au­to­ri­tei­ten de eerst op 17 mei ge­plan­de ver­kie­zin­gen uit te stel­len. Za­ter­dag tel­den de au­to­ri­tei­ten 1.036 nieu­we be­smet­tin­gen, een re­cord­aan­tal sinds de pan­de­mie in maart de toe­ris­ti­sche trek­pleis­ter in de Ca­ra­ï­ben be­reik­te. De au­to­ri­tei­ten tel­den tot dus­ver 36.184 ge­val­len en 786 over­lij­dens.

(HLN)

Stem­bu­reau per­so­neel aan het werk. (Foto: HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.