Co­lum­bus van sok­kel ge­trok­ken en in ha­ven ge­gooid

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS ­ Een stand­beeld van Co­lum­bus is in de Ame­ri­kaan­se stad Bal­ti­mo­re van de sok­kel ge­haald en in de ha­ven ge­gooid. Plaat­se­lij­ke me­dia mel­den dat be­to­gers te­gen ra­cis­me dit heb­ben ge­daan.

De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump zei 50 ki­lo­me­ter ver­der­op in Was­hing­ton dat hij “niet toe­staat dat bo­ze groep­jes men­sen stand­beel­den ver­nie­len, de ge­schie­de­nis uit­wis­sen, de jeugd in­doc­tri­ne­ren en on­ze vrij­he­den ver­trap­pen”.

Trump zei tij­dens de vie­ring van de On­af­han­ke­lijk­heids­dag in het Wit­te Huis “de Ame­ri­kaan­se ma­nier van le­ven te zul­len ver­de­di­gen” die is be­gon­nen met de ont­dek­king van Ame­ri­ka door de ont­dek­kings­rei­zi­ger Chris­tof­fel Co­lum­bus (1451­1506). Co­lum­bus ont­dek­te het con­ti­nent in 1492 op een reis voor het Spaan­se hof en leg­de daar­mee Ame­ri­ka open voor ko­lo­ni­sa­tie door Eu­ro­pe­a­nen.

(De Te­le­graaf)

Het stand­beeld wordt van de sok­kel ge­haald. (Foto: De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.