Ita­lië laat 180 mi­gran­ten toe van schip Ocean Vi­king

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SPAN­JE ­ Ita­lië heeft het schip Ocean Vi­king toe­stem­ming ge­ge­ven 180 mi­gran­ten die het in de Mid­del­land­se Zee heeft op­ge­pikt in Si­ci­lië van boord te la­ten gaan, zei re­der SOS Me­di­ter­ra­nee gis­te­ren.

“We heb­ben in­struc­ties ge­kre­gen van de Ita­li­aan­se ma­ri­tie­me au­to­ri­tei­ten om de mi­gran­ten in Por­to Em­pe­do­cle van boord te la­ten gaan”, ver­tel­de een woord­voer­der. De Ocean Vi­king vaart nu naar de ha­ven waar hij naar ver­wach­ting van­daag aan­komt.

Ita­lië zei dat de mi­gran­ten een co­ro­na­test moe­ten on­der­gaan voor­dat ze naar een qua­ran­tai­ne­vaar­tuig op Si­ci­lië wor­den over­ge­bracht.

De Ocean Vi­king wacht­te al ruim een week op toe­stem­ming van Ita­lië of Mal­ta om de mi­gran­ten in een vei­li­ge ha­ven van boord te la­ten gaan. Het schip riep vrij­dag de nood­toe­stand uit van­we­ge op­lo­pen­de span­nin­gen aan boord. De mi­gran­ten, on­der meer Pa­k­is­ta­nen, Noor­dAfri­ka­nen, Eritree­ërs en Ni­ge­ri­a­nen wer­den door de Ocean Vi­king op­ge­pikt op 25 en 30 ju­ni.

Vol­gens de In­ter­na­ti­o­na­le Or­ga­ni­sa­tie voor Mi­gra­tie pro­beer­den vo­rig jaar meer dan 100.000 mi­gran­ten de Mid­del­land­se Zee over te ste­ken. Meer dan 1200 kwa­men bij die po­ging om het le­ven.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.