Ver­soe­pe­lin­gen New York; toe­ris­ten nog lang niet wel­kom

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS ­ De stad New York gaat maan­dag de der­de fa­se in van de af­bouw van de co­ron­a­maat­re­ge­len. De me­tro­pool van on­ge­veer 8,4 mil­joen in­wo­ners is re­la­tief zwaar ge­trof­fen door het co­ro­na­vi­rus en re­gi­streer­de al 210.000 be­smet­tin­gen en 23.000 men­sen heb­ben het niet over­leefd. De me­tro­pool gold als het epi­cen­trum van het ge­vrees­de vi­rus in de Verenigde Staten. Maar het vi­rus is over zijn hoog­te­punt heen en vol­gens de au­to­ri­tei­ten is dat te dan­ken aan de stren­ge be­per­kin­gen die zijn op­ge­legd.

In de eer­ste fa­se van op­hef­fing van die be­per­kin­gen van het open­ba­re le­ven, zijn al bouw­werk­zaam­he­den her­vat en in een vol­gen­de fa­se zijn veel on­der­ne­min­gen in­clu­sief kap­pers­za­ken weer aan de slag ge­gaan. Ook zijn ter­ras­sen weer open. Van­af maan­dag her­o­pe­nen ook za­ken als na­gel­stu­dio’s, beau­ty­sa­lons en tat­tooza­ken. Het was aan­van­ke­lijk de be­doe­ling dat de ho­re­ca weer he­le­maal open kon, maar daar is op het laat­ste mo­ment van af­ge­zien van­we­ge nieu­we uit­bra­ken el­ders in de VS. Voor toe­ris­ten blijft de stad ech­ter nog lang bui­ten be­reik. In­reis­be­per­kin­gen staan nog niet op het pro­gram­ma van de ver­soe­pe­ling. Mo­ge­lijk duurt het tot in het na­jaar voor­dat toe­ris­ten de stad weer kun­nen aan­doen. Het is dan niet meer zo­als het is ge­weest, want veel at­trac­ties zo­als the­a­ters en de ope­ra heb­ben al la­ten we­ten pas vol­gend jaar de draad weer op te pak­ken.

De trek­pleis­ter New York kreeg vo­rig jaar een nieuw re­cord­aan­tal van 67 mil­joen toe­ris­ten over de vloer. In 2018 wa­ren dat er nog ‘slechts’ 65 mil­joen, on­der wie 233.000 Ne­der­lan­ders. Tien jaar lang brak dit aan­tal toe­ris­ten re­cord na re­cord. De non­pro­fit­or­ga­ni­sa­tie NYC & Com­pa­ny die de stad pro­moot voor met na­me toe­ris­me en con­gres­sen, had dit jaar weer een nieuw re­cord ver­wacht, maar de pan­de­mie stak daar een stok­je voor. NYC & Com­pa­ny heeft al meer dan de helft van het per­so­neel moe­ten ont­slaan.

(De Te­le­graaf)

In­wo­ners op straat in van New York. (Foto: De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.