On­der­gang van Glo­ry lijkt na­bij

Times of Suriname - - SPORT -

GLO­RY - De on­der­gang van GLO­RY lijkt na­bij. Het lijkt er­op dat Glo­ry Kick­boxing het al een lan­ge tijd moei­lijk heeft en dat de co­rona­cri­sis daar een schep­je bo­ven­op heeft ge­daan. Door al­le ge­ruch­ten rijst nu de vraag of dit de on­der­gang is voor de kick­boks­or­ga­ni­sa­tie.

Eer­der de­ze week hoor­den wij van be­trouw­ba­re bron­nen dat Glo­ry sinds de­cem­ber, het ge­vecht van Ri­co Ver­hoe­ven te­gen Ba­dr Ha­ri, haar re­ke­nin­gen niet meer heeft be­taald. Dit was al voor de co­rona­cri­sis, dus toen leek de or­ga­ni­sa­tie al fi­nan­ci­ë­le pro­ble­men te heb­ben.

De­ze week ging het ge­rucht rond dat Cor Hem­mers, Ma­na­ging Di­rec­tor van Glo­ry, ge­stopt zou zijn door een wij­zi­ging op zijn Fa­ce­book­pro­fiel. La­ter komt Hem­mers zelf met het sta­te­ment dat zijn Fa­ce­book ge­hackt zou zijn en er ‘ra­re in­fo’ was ver­sche­nen. Bo­ven­op de­ze ge­beur­te­nis­sen plaatst Gio­van­ni Tjin, vecht­sport jour­na­list, een do­cu­ment op In­st­agram waar­in staat dat Glo­ry schul­den heeft. Uit be­trouw­ba­re bron­nen weet Tjin te ver­tel­len dat Cor Hem­mers en Raymond Daal­der, Match­ma­ker, bei­de zijn ont­sla­gen en dat het kan­toor ge­slo­ten is. On­ze bron­nen be­ves­ti­gen dit ver­haal deels, het is niet dui­de­lijk of de he­ren zijn op­ge­stapt of zijn ont­sla­gen.

Glo­ry zelf heeft nog geen of­fi­ci­eel sta­te­ment naar bui­ten ge­bracht. Het is nog on­dui­de­lijk hoe de si­tu­a­tie nu echt is. Wat dit be­te­kent voor de vech­ters is ook nog on­be­kend. In mei ver­trok­ken al een aan­tal naar ONE Cham­pi­ons­hip, de­ze vech­ters heb­ben het ‘zin­ken­de schip’ op tijd kun­nen ver­la­ten. De vraag is nu: zal ONE Cham­pi­ons­hip ook de an­de­re vech­ters kun­nen huis­ves­ten? En zo niet, zal het ta­lent dan ver­lo­ren gaan?

(MMA)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.