Ro­nal­do toont kwets­baar­heid

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ju­ven­tus won za­ter­dag in ei­gen huis met 4-1 van stads­ge­noot To­ri­no en ver­ste­vig­de daar­mee zijn kop­po­si­tie in de Se­rie A. Cris­ti­a­no Ro­nal­do scoor­de in de twee­de helft uit een vrije trap en maak­te daar­mee een ein­de aan een dra­ma­ti­sche reeks van 931 da­gen zon­der be­nut­te vrije trap in club­ver­band. De Por­tu­ge­se ster­spe­ler geeft na af­loop toe dat er met zijn doel­punt een zwa­re last van zijn schou­ders is af­ge­val­len.

“Ik had een doel­punt uit een vrije trap no­dig om meer ver­trou­wen te krij­gen”, zo stelt Ro­nal­do zich op­val­lend kwets­baar op in ge­sprek met Sky Ita­lia. De 35-ja­ri­ge ve­det­te nam te­gen To­ri­no na een uur spe­len plaats ach­ter de bal en schoot het le­der ver­vol­gens van­af on­ge­veer twin­tig me­ter fraai voor­bij doel­man Sal­va­to­re Si­ri­gu. Het be­te­ken­de zijn eer­ste doel­punt uit een vrije trap sinds 5 ju­ni 2019, toen hij scoor­de in de Na­ti­ons Le­a­gue­wed­strijd tus­sen Por­tu­gal en Zwit­ser­land. In club­ver­band stond Ro­nal­do al 931 da­gen droog, na­dat hij op 16 de­cem­ber 2017 uit een vrije trap had ge­scoord na­mens Re­al Ma­drid te­gen Grê­mio in het WK voor club­teams.

Ro­nal­do is blij met zijn per­soon­lij­ke suc­ces, maar stelt het team­be­lang voor­op. Door de ze­ge heeft Ju­ven­tus een gat van ze­ven pun­ten ge­sla­gen met ach­ter­vol­ger La­zio, al ko­men de Ro­mei­nen la­ter van­avond nog wel op ei­gen veld in ac­tie te­gen AC Mi­lan. “We wis­ten dat het van­daag een las­ti­ge wed­strijd zou wor­den, maar we heb­ben goed ge­speeld, ge­won­nen en de druk op La­zio op­ge­voerd”, ver­volgt Ro­nal­do.

Be­hal­ve Ro­nal­do be­land­den ook Pau­lo Dy­bala en Ju­an Cu­a­dra­do na­mens Ju­ven­tus op het sco­re­bord, ter­wijl And­rea Be­lot­ti het eni­ge doel­punt voor To­ri­no maak­te en Kof­fi Djid­ji in ei­gen doel scoor­de. De ver­slag­ge­ver van Sky Ita­lia merkt op dat Ro­nal­do en Dy­bala de laat­ste we­ken bei­den in uit­ste­ken­de vorm ver­ke­ren. “Het be­lang­rijk­ste is dat we wed­strij­den heb­ben ge­won­nen. Het maakt niet uit wie de doel­pun­ten ma­ken”, re­pli­ceert Ro­nal­do. “Het is een be­lang­rij­ke ze­ge en de waar­heid is dat we goed pres­te­ren.”

(VP)

Cris­ti­a­no Ro­nal­do is heel blij dat hij te­gen To­ri­no een vrije trap raak schoot. Het doel­punt heeft het zelf­ver­trou­wen van de aan­val­ler goed­ge­daan. (Foto: Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.