FIA do­neert 1 mil­joen eu­ro voor di­ver­si­teit

Times of Suriname - - SPORT -

AU­TO­SPORT - De in­ter­na­ti­o­na­le au­to­sport­fe­de­ra­tie FIA heeft 1 mil­joen eu­ro ge­do­neerd aan de foun­da­ti­on die zich gaat in­zet­ten voor meer di­ver­si­teit in de au­to­sport­we­reld.

De or­ga­ni­sa­tie van de For­mu­le 1 zet­te die foun­da­ti­on on­langs op en pomp­te daar toen zelf di­rect 1 mil­joen eu­ro in. Het doel is om kan­sen te bie­den aan men­sen van uit­een­lo­pen­de et­ni­sche ach­ter­gron­den om aan de slag te gaan in de mo­tor­sport.

“De FIA vecht te­gen ie­de­re vorm van dis­cri­mi­na­tie, voor­al wat be­treft huids­kleur, re­li­gie, et­ni­sche en so­ci­a­le ach­ter­gron­den”, zegt voor­zit­ter Jean Todt voor­af­gaand aan de Gro­te Prijs van Oos­ten­rijk in de For­mu­le 1. “We moe­ten di­ver­si­teit in on­ze sport pro­mo­ten en daar­om heb­ben we be­slo­ten om 1 mil­joen eu­ro te do­ne­ren aan de nieu­we foun­da­ti­on die de For­mu­le 1 heeft op­ge­zet. Dit is de eer­ste stap, er zul­len er meer ko­men.” De foun­da­ti­on gaat on­der meer op­lei­din­gen fi­nan­cie­ren voor groe­pen die nu on­der­ver­te­gen­woor­digd zijn.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.