Brit­se ac­teur Earl Ca­me­ron overleden

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Earl Ca­me­ron, die ge­zien wordt als de eer­ste zwar­te film­ster in GrootB­rit­tan­nië met een suc­ces­vol­le car­ri­è­re, is op 102-ja­ri­ge leef­tijd overleden.

Ca­me­ron over­leed met zijn vrouw en an­de­re fa­mi­lie­le­den aan zijn zij­de, schrijft The Gu­ar­di­an.

De ac­teur werd in 1917 ge­bo­ren in Ber­mu­da en ver­huis­de in 1939 naar Groot-Brit­tan­nië. Twee jaar la­ter had hij een rol­le­tje in een to­neel­stuk, waar­na an­de­re the­a­ter­rol­len volg­den. Ca­me­ron had zijn eer­ste gro­te rol in een film na de Twee­de We­reld­oor­log in Pool of Lon­don (1951).

In die film speel­de hij Jo­h­n­ny, een jon­ge ma­troos die te ma­ken krijgt met ra­cis­me en een re­la­tie krijgt met een wit­te vrouw. “Het was de eer­ste Brit­se film waar­in zo’n ge­meng­de re­la­tie te zien was”, zei Ca­me­ron in 2017 in een in­ter­view. “Maar voor mij voel­de het heel na­tuur­lijk. Het voel­de als het ech­te le­ven.”

De ac­teur had het moei­lijk

in de ‘wit­te’ film­in­du­strie, ver­tel­de hij in dat­zelf­de in­ter­view. Een hoofd­rol zat er niet in, ten­zij in een script ge­spe­ci­fi­ceerd was dat een rol spe­ci­aal voor een zwart per­soon be­doeld was. “Ik kreeg voor­na­me­lijk klei­ne rol­len, en dat was erg frus­tre­rend. Niet al­leen voor mij, maar ook voor an­de­re zwar­te ac­teurs. Het was las­tig voor ons om een rol van be­te­ke­nis te kun­nen spe­len.”

In 1964 had Ca­me­ron een bij­rol in

Ja­mes Bond­film Thun­der­ball en in 1964 was hij te zien in Guns of Ba­ta­si. Ver­der had hij bij­rol­len in The Qu­een en In­cep­ti­on en ver­scheen hij in te­le­vi­sie­se­ries, zo­als The Dark Man, een dra­ma over een taxi­chauf­feur die im­mi­grant was.

Ca­me­ron werd in 2009 on­der­schei­den met een Brit­se rid­der­or­de. Hij trouw­de twee keer. Zijn eer­ste vrouw Aud­rey over­leed in 1994. In dat­zelf­de jaar trouw­de hij met Bar­ba­ra.

(NU/Foto:Dai­ly Star)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.