Ar­nold Sch­war­ze­n­eg­ger: Ame­ri­can Dream moet voor ie­der­een zijn

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ar­nold Sch­war­ze­n­eg­ger stond met een vi­deo op Twit­ter stil bij de Ame­ri­kaan­se On­af­han­ke­lijk­heids­dag. De Ter­mi­na­tor-ac­teur ver­telt hoe dank­baar hij is dat hij zich een Ame­ri­kaan mag noe­men en riep op dat de Ame­ri­can Dream die hij ooit zelf na­joeg, voor ie­der­een ge­lijk moet blij­ven. De ge­bo­ren Oos­ten­rij­ker ver­telt in zijn bij­na 5 mi­nu­ten du­ren­de vi­deo over zijn komst naar de VS en hoe hij dat des­tijds heeft er­va­ren. Sch­war­ze­n­eg­ger stipt ook de ac­tu­a­li­teit aan en be­schrijft de ‘won­den’ die Ame­ri­ka mo­men­teel open­rij­ten: on­der­druk­king en ra­cis­me. Maar de voor­ma­lig bo­dy­buil­der heeft hoop op een be­te­re toe­komst. “On­ze pro­tes­te­ren­de land­ge­no­ten op straat zijn te­recht ge­pij­nigd, boos en moe dat de grond­rech­ten niet voor ie­der­een gel­den”, meent hij. “Ze wil­len dat we de be­lof­te die on­ze Foun­ding Fa­thers maak­ten na­ko­men. La­ten we daar­op re­a­ge­ren met daad­wer­ke­lij­ke ver­an­de­ring en - om met de woor­den van Abra­ham Lin­coln te spre­ken – ‘s lands won­den te he­len.” Sch­war­ze­n­eg­ger be­sloot zijn vi­deo met een dui­de­lij­ke bood­schap: “Ge­fe­li­ci­teerd Ame­ri­ka, dank dat ik de Ame­ri­can Dream mocht na­ja­gen. We moe­ten el­ke dag blij­ven vech­ten om te zor­gen dat die droom net zo haal­baar is voor een zwart kind dat in Min­ne­a­po­lis is ge­bo­ren als dat het was voor een wit­te bo­dy­buil­der uit Oos­ten­rijk.” (De Te­le­graaf/ Foto:Bu­sy Ta­pe)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.