Strom­pe­lend, over­ge­vend en la­ve­loos op de grond: ca­fés in En­ge­land zijn weer open­ge­gaan en dat ging zo

Times of Suriname - - PANORAMA -

Na vier maan­den van ver­plich­te slui­ting zijn de ca­fés en pubs in En­ge­land za­ter­dag­avond weer open­ge­gaan en dat bracht met­een een mas­sa volk op de been. Beel­den toon­den hoe cor­o­na voor ve­len maar een ver­re her­in­ne­ring leek te zijn. Dicht op el­kaar, strom­pe­lend, over­ge­vend of ge­woon uit­ge­teld op de grond: zo ging het er­aan toe.

‘Een slacht­par­tij’ wordt de eer­ste avond van de her­o­pe­ning van ca­fés en bars ge­noemd in Brit­se me­dia. Beel­den uit on­der meer Lon­den, Ne­w­cast­le en Leeds schet­sten een ont­nuch­te­rend beeld van hoe de eer­ste uit­gaans­avond na de lock­down ver­liep.

Een jon­ge vrouw die be­wus­te­loos op het nat­te voet­pad lag, een an­de­re die over leek te ge­ven ter­wijl vrien­den haar ha­ren naar ach­te­ren hou­den en en­ke­le jon­ge ke­rels die over de straat wag­gel­den en hun best doen om over­eind te blij­ven: het was er al­le­maal bij. Op veel plaat­sen was er ook geen en­ke­le aan­dacht voor de so­ci­a­le af­stand van één me­ter, die ie­der­een in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk in acht moet ne­men om de ver­sprei­ding van het co­ro­na­vi­rus te­gen te gaan. Dat was on­der meer het ge­val in de prop­vol­le stra­ten van de Lon­den­se wijk Soho. Vol­gens de po­li­tie is het ‘glas­hel­der’ dat dron­ken men­sen de re­gels niet kun­nen vol­gen. Er werd on­der meer mel­ding ge­maakt van naak­te men­sen, dron­ken­lui en ge­vech­ten.

Het af­ge­lo­pen week­end wer­den de co­ron­a­maat­re­ge­len flink ver­soe­peld in En­ge­land. Naast ca­fés en pubs moch­ten ook res­tau­rants en film­za­len weer de deu­ren ope­nen. De so­ci­a­le af­stand moest daar­bij wel ge­res­pec­teerd wor­den om een twee­de golf van het co­ro­na­vi­rus te ver­mij­den. De Brit­se pre­mier Bo­ris Jo­hn­son riep zijn land­ge­no­ten vrij­dag nog op om zich “ver­stan­dig” te ge­dra­gen. In Wa­les en Schot­land zijn de ca­fés en bars nog niet op­nieuw open.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.