Ja­pan opent een dri­ve-through spook­huis

Times of Suriname - - PANORAMA -

Door de co­rona­cri­sis zijn dri­ve-ins en dri­ve-throughs stil­aan het nieu­we nor­maal aan het wor­den. Door men­sen rus­tig in hun ei­gen au­to te la­ten zit­ten, wordt het ri­si­co op be­smet­ting tot een mi­ni­mum her­leid en bo­ven­dien is een dri­ve-in ci­ne­ma ook nog eens erg char­mant. Maar in Ja­pan gaan ze nog een stap­je ver­der. Pret­par­ken en het co­ro­na­vi­rus zijn geen mak­ke­lij­ke com­bi­na­tie. Om te ver­mij­den dat men­sen te dicht bij el­kaar in de buurt ko­men, moe­ten er al­ler­lei voor­zorgs­maat­re­ge­len ge­trof­fen wor­den en bo­ven­dien moe­ten op­per­vlak­tes erg re­gel­ma­tig ont­smet wor­den. Nu is dat na­tuur­lijk geen on­mo­ge­lij­ke op­ga­ve – pret­par­ken in Bel­gië heb­ben sinds 1 ju­li weer de deu­ren ge­o­pend in al­le vei­lig­heid – maar toch be­sloot een Ja­pans pro­duc­tie­huis om het an­ders aan te pak­ken. Pro­duc­tie­huis Ko­wa­g­a­ra­se­tai be­sloot na­me­lijk om een dri­ve­through spook­huis te bou­wen in een gro­te ga­ra­ge in Mi­na­toKu in To­kio. Gas­ten rij­den de ga­ra­ge bin­nen, zet­ten hun au­to ver­vol­gens uit (toch wel be­lang­rijk om te ver­mel­den) en zet­ten dan hun ra­dio aan. Via hun au­to­ra­dio krij­gen ze een hor­ror­ver­haal te ho­ren ter­wijl ‘do­de men­sen’ hun au­to aan­val­len. Het he­le ge­beu­ren duurt zo’n 20 mi­nu­ten, maar door­dat de be­zoe­kers op­ge­slo­ten zit­ten in hun wa­gen wordt het vol­gens Ko­wa­g­a­ra­se­tai al­le­maal nog wat en­ger. Per au­to be­taal je 66 eu­ro en ui­ter­aard wordt de bui­ten­kant van el­ke wa­gen na de voor­stel­ling gron­dig ont­smet. Voor­lo­pig gaat het eve­ne­ment door, maar er is zo­veel vraag dat de ma­kers waar­schijn­lijk nog ex­tra da­ta zul­len toe­voe­gen.

(Me­tro­ti­me/Foto:NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.