Honk­bal­ler New York Yan­kees krijgt bal vol op hoofd

Times of Suriname - - PANORAMA -

De Ja­pan­se pit­cher Ma­sahi­ro Ta­na­ka van New York Yan­kees is in het zie­ken­huis be­land. Ta­na­ka kreeg tij­dens een trai­nings­par­tij­tje in het Yan­kee Sta­di­um een bal vol op zijn hoofd ge­sla­gen. Hoe­wel op een CT-scan geen scha­de aan het hoofd was te zien, moet de 31-ja­ri­ge Ja­pan­ner van­we­ge symp­to­men die dui­den op een her­sen­schud­ding voor­lo­pig wel rust hou­den.

De Yan­kees train­den

voor het eerst weer in hun sta­di­on in New York na een maan­den­lan­ge pau­ze van­we­ge de co­rona­cri­sis. Ze zijn zich aan het voor­be­rei­den op de start van het sei­zoen in de Ma­jor Le­a­gue, eind de­ze maand. Ta­na­ka, zes­vou­dig All Star, is nor­maal ge­spro­ken een star­ten­de pit­cher bij de Yan­kees. Hij werd op de heu­vel ge­raakt door een klap van Gi­an­car­lo Stan­ton, die de bal recht te­rug sloeg, vol op het hoofd van de Ja­pan­ner. Het leid­de tot ver­schrik­te re­ac­ties in het sta­di­on. Ta­na­ka bleef mi­nu­ten op de grond lig­gen en ging daar­na voor on­der­zoek naar het zie­ken­huis.

“Het was een bi­zar in­ci­dent, iets wat één in de mil­joen keer ge­beurt”, zei Jor­dan Mont­go­mery, een an­de­re pit­cher van de Yan­kees. “Het was be­ang­sti­gend. Voor­al om­dat het een team­ge­noot en vriend is die dit over­komt.”

(ANP/Foto: De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.