Rood vlees: is het echt zo on­ge­zond?

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Bij rood vlees den­ken de mees­te men­sen aan een kort ge­bak­ken bief­stuk­je, ros­bief of car­p­ac­cio. Het klopt dat de­ze vlees­soor­ten ‘rood’ zijn, maar met rood vlees wordt niet al­leen rauw of on­door­bak­ken vlees be­doeld. Rood vlees be­perkt zich ook niet al­leen tot de koe: het is het spier­vlees van zoog­die­ren. Var­kens, scha­pen, gei­ten, paar­den, her­ten, ha­zen… Ze val­len al­le­maal on­der rood vlees. Be­werk­te vlees­wa­ren, zo­als worst, van zoog­die­ren is ook rood vlees. Het spier­vlees van kip en an­der ge­vo­gel­te en pluim­vee is wit: we noe­men dit dan ook wit vlees.

Scha­de­lijk?

De mo­ge­lij­ke boos­doe­ners in rood vlees zijn ver­za­digd vet en heem­ij­zer. Bij de be­rei­ding kun­nen ook nog scha­de­lij­ke PAK’s ont­staan - voor­al bij ver­bran­ding - en in be­werk­te pro­duc­ten vind je veel zout en ni­triet.

De ver­za­dig­de vet­ten in rood vlees kun­nen het cho­les­te­rol­ge­hal­te ver­ho­gen. Dit be­te­kent niet dat je he­le­maal geen ver­za­dig­de vet­ten mag eten, maar het is wel be­lang­rijk om re­la­tief meer on­ver­za­dig­de vet­zu­ren bin­nen te krij­gen. Ma­ge­re soor­ten rood vlees zo­als ros­bief en ma­ge­re run­der­lap­pen be­vat­ten min­der ver­za­dig­de vet­ten dan vet­te soor­ten. In die laat­ste ca­te­go­rie val­len on­der an­de­re een spek­lap­je, schou­der­kar­bo­na­de

en rook­worst.

Kan­ker

Daar­naast is be­kend dat rood vlees en be­werk­te pro­duc­ten het ri­si­co op dik­ke darm­kan­ker ver­ho­gen. De ij­zer­rij­ke stof heem kan de wand van de dik­ke darm be­scha­di­gen. Ook sti­mu­leert heem de pro­duc­tie van stof­jes die het DNA in on­ze li­chaams­cel­len be­scha­di­gen. Dit kan ook het ri­si­co op kan­ker ver­ho­gen. Ook de be­rei­ding van vlees heeft in­vloed op het kan­ker­ri­si­co. Als je vlees te lang bakt, grillt of roos­tert bij een te ho­ge tem­pe­ra­tuur wordt het vlees don­ker, bij­na ver­brand. Op dat mo­ment kun­nen er stof­fen wor­den ge­vormd die in het li­chaam wor­den om­ge­zet in kan­ker­ver­wek­ken­de pro­duc­ten. Sto­men, ko­ken en bak­ken op la­ge tem­pe­ra­tuur zijn dus een ge­zon­de­re keu­ze.

Tot slot kun­nen be­werk­te vlees­pro­duc­ten ook de kans op kan­ker ver­ho­gen. Veel men­sen we­ten niet dat bij­voor­beeld vlees­wa­ren ook on­der rood vlees val­len. Hier­door eet je snel­ler te veel van dit soort pro­duc­ten.

Vei­lig eten

In klei­ne hoe­veel­he­den is rood vlees he­le­maal niet scha­de­lijk. Je kunt dus met een ge­rust hart van je bief­stuk­je ge­nie­ten. Daar­bij vormt rood vlees ook een waar­de­vol­le bron voor di­ver­se voe­dings­stof­fen als ei­wit­ten, ij­zer, zink en vi­ta­mi­ne B12. De­ze voe­ding­stof­fen kun je ech­ter ook uit an­de­re voe­dings­mid­de­len ha­len zo­als vis, no­ten, za­den, peul­vruch­ten, ei­e­ren, groen­te en fruit.

Er wordt ge­ad­vi­seerd om van (be­reid) rood vlees maxi­maal 300 gram per week te eten. Een ge­va­ri­eer­de voe­ding blijft dus be­lang­rijk. Pro­beer vlees ook niet als hoofd­be­stand­deel van je maal­tijd te zien. Door te ex­pe­ri­men­te­ren met vis, vlees­ver­van­gers en ge­vo­gel­te of vlees eens te ver­van­gen door bo­nen en lin­zen, kom je ook al een heel eind.

(Ge­zond­heids­net/Foto: De Mor­gen)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.