Is veel vis eten ge­zond?

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Vis eten is hart­stik­ke ge­zond, maar meer is niet al­tijd be­ter. Meer dan twee por­ties per week vis eten le­vert niet of nau­we­lijks ex­tra ef­fect op. Al­leen men­sen die een ver­hoogd ri­si­co lo­pen op hart- en vaat­ziek­ten of eer­der een hart­in­farct of be­roer­te heb­ben door­ge­maakt, kun­nen wel baat heb­ben bij meer vis.

Vet­te vis

Er wordt ge­ad­vi­seerd aan vol­was­se­nen om per dag 450 mil­li­gram ome­ga-3-vet­zu­ren uit vis (vis­vet­zu­ren) bin­nen te krij­gen. Dit kun je doen door per week twee por­ties vis te eten, waar­van ten­min­ste een keer vet­te vis. Vet­te vis be­staat uit meer dan 10 pro­cent vet: on­der an­de­re ma­kreel, ha­ring, zalm, pa­ling, heil­bot, bok­king, sar­di­nes. Daar­bij hoeft het niet al­leen te gaan om ver­se vis: ook diep­vries­vis en vis uit blik zijn pri­ma.

Scha­de­lij­ke stof­fen

Toch zit er een keer­zij­de aan heel veel vis eten. Door mi­li­eu­ver­ont­rei­ni­ging kun­nen er scha­de­lij­ke stof­fen voor­ko­men in vis. Het gaat voor­al om zwa­re me­ta­len, di­oxi­nes, PCB’s of res­ten be­strij­dings­mid­del. Vet­te vis­soor­ten zijn meer ver­vuild dan ma­ge­re, om­dat scha­de­lij­ke stof­fen in het vet wor­den op­ge­sla­gen. Niet di­rect iets om je zor­gen over te ma­ken. De goe­de ef­fec­ten van het re­gel­ma­tig eten van vis we­gen ruim­schoots op te­gen de mo­ge­lijk na­de­li­ge ge­vol­gen. Maar het is ver­stan­dig om niet al­tijd de­zelf­de vis te eten en niet meer dan vier por­ties (sa­men on­ge­veer 400 à 500 gram) vet­te vis per week te eten.

Duur­zaam­heid

Daar­naast wil ik nog even be­na­druk­ken dat het ook niet zo duur­zaam is om zo­veel vis te eten. De vis­vangst zorgt bij di­ver­se vis­soor­ten voor na­tuuren mi­li­eu­pro­ble­men. Bij ge­van­gen vis zijn be­lang­rij­ke pro­ble­men over­be­vis­sing, aan­tas­ting van eco­sys­te­men, bij­vangst en ener­gie­ver­bruik. Bij vis­kweek spe­len het ge­bruik van vis­meel, dier­ge­nees­mid­de­len (an­ti­bi­o­ti­ca), mest­pro­duc­tie en ener­gie- en wa­ter­ver­bruik.

(Ge­zond­heids­net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.