Wat is ge­zon­der: groen­ten ko­ken of bak­ken?

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

De Uni­ver­si­teit van Gra­na­da in Span­je deed on­der­zoek naar ver­schil­len­de me­tho­den om groen­ten te be­rei­den, waar­on­der bak­ken in ex­tra vier­ge olijf­olie en ko­ken in wa­ter. An­ti­oxi­dan­ten in de ver­schil­len­de groen­ten zou­den vol­gens de on­der­zoe­kers be­ter be­hou­den blij­ven in de ge­bak­ken ver­sies. In be­paal­de ge­val­len za­gen ze dat de voe­dings­waar­de door ver­hit­ting in ex­tra olijf­olie zelfs was toe­ge­no­men.

Ef­fec­ten van be­rei­ding op vi­ta­mi­ne­be­houd

De be­rei­dings­wij­ze heeft in­vloed op het aan­tal voe­dings­stof­fen dat het li­chaam er­uit op­neemt. Bij bak­ken en bra­den in een koe­ken­pan wordt het pro­duct zelf meest­al niet meer dan 100°C. Door­dat er geen wa­ter be­trok­ken is bij de be­rei­ding lek­ken er geen vi­ta­mi­nes weg.

Voor- en na­de­len bak­ken

Dat voor­deel is re­la­tief, aan­ge­zien er geen volks­ge­zond­heids­pro­ble­men be­kend zijn die ge­re­la­teerd zijn aan vi­ta­mi­ne­te­kor­ten. Als je groen­ten bakt, ne­men ze olie of vet op. Ge­zon­de vet­ten heb je no­dig, maar vet­ten le­ve­ren te­ge­lij­ker­tijd re­la­tief veel ca­lo­rie­ën. Het is aan­ne­me­lijk dat men­sen die ge­bak­ken groen­ten eten daar­mee meer ca­lo­rie­ën bin­nen krij­gen. Plant­aar­di­ge oli­ën of vloei­baar bak- en braad­vet zijn een goe­de keu­ze als je wilt bak­ken. Ove­ri­gens raadt het Voe­dings­cen­trum af om in ex­tra olijf­olie te bak­ken, om­dat bij ver­hit­ting daar­van on­ge­zon­de stof­fen ont­staan.

Ge­zon­de be­rei­dings­tech­nie­ken

An­de­re be­rei­dings­tech­nie­ken waar­mee je kunt af­wis­se­len zijn ko­ken in wei­nig wa­ter, sto­men en be­rei­den in de oven. Hier­voor wordt geen olie of bo­ter ge­bruikt en trekt het vet niet ge­deel­te­lijk in het pro­duct, zo­als het ge­val is bij bak­ken, bra­den en fri­tu­ren.

Tips om vi­ta­mi­ne­ver­lies te­gen te gaan

Er zijn ve­le ma­nie­ren om het ver­lies aan voe­dings­waar­de bij de be­rei­ding van ge­kook­te groen­te te mi­ni­ma­li­se­ren. -Snij de groen­te zelf. Voor­ge­sne­den groen­te kan min­der vi­ta­mi­ne C be­vat­ten dan on­ge­sne­den groen­ten. Bij het schil­len en snij­den gaat vi­ta­mi­ne C ver­lo­ren. Bij groe­ne groen­te komt bij snij­den een stof vrij, dat vi­ta­mi­ne C af­breekt. Het ver­lies van vi­ta­mi­ne C blijft be­perkt als de voor­ge­sne­den groen­te lucht­dicht is in­ge­pakt.

-Zet groen­te op in ko­kend wa­ter: wan­neer groen­te in koud wa­ter wordt op­ge­zet, is de groen­te een tijd­je ver­warmd op la­ge­re tem­pe­ra­tu­ren, waar­door meer vi­ta­mi­ne C ver­lo­ren gaat.

-Bij kort ko­ken met wei­nig wa­ter, blijft meer vi­ta­mi­ne C be­hou­den.

-Kook met de dek­sel op de pan: Bij ko­ken zon­der dek­sel kan veel zuur­stof bij het pro­duct, en treedt ver­lies van warm­te en kook­vocht (met vi­ta­mi­nes). Hoe klei­ner de stuk­jes, hoe meer op­per­vlak­te waar­uit vi­ta­mi­ne C kan lek­ken. Dus bij voor­keur gro­te­re stuk­ken groen­ten ko­ken.

-Leg de groen­ten op een stoom­mand­je, zo­dat groen­ten gaar wor­den door de he­te stoom. Zo lek­ken er min­der vi­ta­mi­nes weg.

Groen­te kan al­tijd

Door rauw­kost en be­rei­de groen­te, zo­wel ge­kook­te als ge­bak­ken, af te wis­se­len krijg je zo­veel mo­ge­lijk ver­schil­len­de voe­dings­stof­fen bin­nen. Groen­te kun je ook pri­ma op brood doen of als snack tus­sen­door eten.

(Ge­zond­heids­net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.