Wat doet je al­vlees­klier?

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

De al­vlees­klier is een lang­ge­rek­te klier van zo’n 12 à 15 cen­ti­me­ter lang en 1 à 3 cen­ti­me­ter dik. Hij ligt dwars in je buik. Het be­gin be­vindt zich in de bocht van de twaalf­vin­ge­ri­ge darm en de staart ach­ter de maag, voor de wer­vel­ko­lom. Aan de bo­ven­kant ligt de al­vlees­klier te­gen de maag, aan de on­der­kant te­gen de dun­ne darm. De me­di­sche, La­tijn­se naam voor al­vlees­klier is pan­cre­as. Hij wordt ook wel­eens buik­speek­sel­klier ge­noemd.

Func­ties

De al­vlees­klier heeft twee func­ties: een exo­crie­ne en een en­do­crie­ne. Exo­crien be­te­kent ‘af­schei­den door mid­del van een af­voer­buis’. De al­vlees­klier pro­du­ceert da­ge­lijks zo’n 1,2 li­ter pan­cre­as­sap dat via een af­voer­buis in de dar­men komt. De en­zy­men in het pan­cre­as­sap zor­gen er­voor dat voe­dings­stof­fen kun­nen op­ge­no­men wor­den in het li­chaam. De al­vlees­klier speelt dus een be­lang­rij­ke rol bij de spijs­ver­te­ring.

En­do­crien wil zeg­gen dat er een hor­moon wordt af­ge­ge­ven aan het bloed. In de al­vlies­klier zit­ten groe­pen cel­len, de zo­ge­noem­de ei­land­jes van Lan­ger­hans. De­ze cel­len pro­du­ce­ren de hor­mo­nen in­su­li­ne en glu­ca­gon. De­ze stof­fen hou­den de bloed­sui­ker­spie­gel in even­wicht: in­su­li­ne ver­laagt je bloed­sui­ker­spie­gel, glu­ca­gon zorgt er juist voor dat de­ze stijgt.

Aan­doe­nin­gen

Er kun­nen zich ver­schil­len­de pro­ble­men voor­doen in de al­vlees­klier. Hij kan voor kor­te tijd of tel­kens weer ont­sto­ken ra­ken, dan spre­ken we van acu­te of chro­ni­sche pan­cre­a­ti­tis. Ook kan er kan­ker ont­staan in de cel­len van de­ze klier: pan­cre­as­kan­ker of al­vlees­klier­kan­ker.

Als je al­vlees­klier geen in­su­li­ne aan­maakt, wordt de sui­ker­spie­gel in je bloed te hoog. Je hebt dan dia­be­tes mel­li­tus ty­pe 1. Maakt de al­vlees­klier te wei­nig in­su­li­ne aan of re­a­geert het li­chaam er on­vol­doen­de op dan heb je dia­be­tes ty­pe 2. (Ge­zond­heids­net)

(Ge­zond­heids­net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.