ABOP maakt kan­di­daat-vi­ce­pre­si­dent niet voor­af be­kend

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

Het is nog steeds on­dui­de­lijk wie de vol­gen­de vi­ce­pre­si­dent van Su­ri­na­me zal zijn. Ron­nie Bruns­wijk, die de vo­ri­ge week is ge­ko­zen tot voor­zit­ter van De Na­ti­o­na­le As­sem­blee (DNA), wordt ge­noemd als de kan­di­daat van de ABOP, maar de par­tij heeft nog geen of­fi­ci­ë­le me­de­de­lin­gen daar­over ge­daan. Tij­dens de huis­hou­de­lij­ke ver­ga­de­ring van gisteren heeft het par­le­ment be­slo­ten dat de pre­si­dent­ver­kie­zin­gen op 13 ju­li zul­len wor­den ge­hou­den. De kan­di­daat­stel­lin­gen zijn van­daag en mor­gen.

Het is niet uit­ge­slo­ten dat ook de NDP, de groot­ste par­tij in de op­po­si­tie, kan­di­da­ten zal voor­stel­len. Aan Times of Su­ri­na­me zeg­gen ver­schil­len­de bron­nen bin­nen de NDP dat dit on­waar­schijn­lijk is, om­dat pre­si­dent De­si Bou­ter­se, te­vens par­tij­voor­zit­ter, op meer­de­re mo­men­ten heeft aan­ge­ge­ven te staan ach­ter een soe­pe­le over­gangs­fa­se en dat de nieu­we co­a­li­tie op zijn vol­le­di­ge steun mag re­ke­nen.

Vol­gens waar­ne­mend DNA­voor­zit­ter Dew Shar­man is hij of­fi­ci­eel ook nog niet op de hoog­te van wie de vi­ce­pre­si­dents­kan­di­daat van de ABOP is. Dit zal van­daag of mor­gen dui­de­lijk moe­ten zijn tij­dens de kan­di­daat­stel­lin­gen. Ui­ter­lijk om 15,00 uur mor­gen moe­ten al­le kan­di­da­ten voor­ge­dra­gen wor­den. Vol­gens Shar­man is hem al­leen be­kend dat Chan­dri­ka­persad San­tok­hi na­mens de co­a­li­tie naar vo­ren is ge­scho­ven voor het pre­si­dent­schap. “Van de ABOP kan ik u dat niet ver­tel­len”, zei Shar­man gisteren aan de krant na af­loop van de huis­hou­de­lij­ke ver­ga­de­ring.

De huis­hou­de­lij­ke ver­ga­de­ring is on­der stren­ge maat­re­ge­len ge­hou­den om het be­smet­tings­ge­vaar met COVID-19 te voor­ko­men. Voor de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen zul­len er nog stren­ge­re pro­to­col­len gel­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.