COVID-19-maat­re­ge­len ver­soe­peld

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - Vi­ce­pre­si­dent Ash­win Ad­hin heeft zon­dag een ver­soe­pe­ling van de COVID-19-maat­re­ge­len aan­ge­kon­digd die gisteren om 5.00 uur zijn in­ge­gaan. On­der an­de­re is de par­ti­ë­le lock­down nu aan­ge­past en zal die nu gel­den van 22.00 tot 05.00 uur. De­ze maat­re­ge­len zijn van kracht voor het hele land, be­hal­ve Oost-Su­ri­na­me. Van­we­ge het toe­ne­men­de aan­tal ge­val­len aan de oost­grens zul­len de stren­ge maat­re­ge­len van COVID-19 nog van kracht blij­ven in dit ge­bied.

De sa­men­scho­ling blijft ge­steld op maxi­maal 5 per­so­nen. In gro­te ruim­tes, waar­bij er vol­doen­de af­stand mo­ge­lijk is tus­sen per­so­nen en waar er ven­ti­la­tie aan­we­zig is, wordt ech­ter een gro­ter aan­tal per­so­nen toe­ge­staan, maar het COVID-19-Ma­na­ge­ment­team zal nog ver­der in­for­ma­tie hier­over ge­ven de ko­men­de da­gen. Con­tact­spor­ten, zo­als voet­bal, basketbal en ge­vecht­spor­ten zijn nog steeds niet toe­ge­staan.

Ook dis­co­the­ken, night­clubs, dan­cings en bor­de­len blij­ven ge­slo­ten.

En­ke­le van de an­de­re aan­pas­sin­gen die de vi­ce­pre­si­dent heeft aan­ge­kon­digd zijn dat re­li­gi­eu­ze groe­pe­rin­gen, de ho­re­ca­sec­tor, sport­scho­len en ca­si­no’s die in over­leg met het COVID19-Ma­na­ge­ment­team de be­no­dig­de voor­zorgs­maat­re­ge­len heb­ben ge­trof­fen, weer men­sen mo­gen toe­la­ten in hun be­drijf en/of ge­beds­huis. De 1,5 me­ter af­stand hou­den, het han­den was­sen en het dra­gen van mond- en neus­be­scher­ming, blij­ven hier­bij van kracht. Con­tact­be­roe­pen, zo­als kap­sa­lons, bar­ber­shops, fy­si­o­the­ra­pie, kun­nen weer ope­nen, mits zij de ge­stel­de maat­re­ge­len van het COVID-19-Ma­na­ge­ment­team op­vol­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.