Ruim 25 dui­zend COVID-19-steun­pak­ket­ten ver­strekt

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - Het aan­tal COVID-19-steun­pak­ket­ten dat ver­strekt is in de ver­schil­len­de dis­tric­ten is meer dan 25 dui­zend. Dit zegt An­ge­la Sal­mo, di­rec­teur van het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken en Volks­huis­ves­ti­ging (So­za­vo) aan de krant. In het dis­trict Sa­ram­ac­ca zijn al­le ge­re­gi­streer­den voor­zien van zo een pak­ket.

Sal­mo zegt dat van­we­ge de vlot­te ver­wer­king van de re­gi­stra­tie­ge­ge­vens het mi­nis­te­rie be­slo­ten heeft om voor 6 ju­li weer te be­gin­nen met het uit­de­len van pak­ket­ten. De plan­ning was in eer­ste in­stan­tie om gisteren te star­ten, na­dat twee we­ken ge­le­den de dis­tri­bu­tie van in­di­vi­du­e­le steun­pak­ket­ten was stop­ge­zet van­we­ge cha­o­ti­sche si­tu­a­ties bij de ver­schil­len­de dis­tri­bu­tie­plek­ken. Het mi­nis­te­rie voer­de daar­om nieu­we re­gels door, waar­bij de­ge­nen die zo een voed­sel­pak­ket drin­gend no­dig had­den, zich moesten la­ten re­gis­te­ren bij een wijk­kan­toor in hun dis­trict. De re­gi­stra­tie­pe­ri­o­de die gold voor on­der an­de­re se­ni­o­re bur­gers, men­sen met een be­per­king en werk­lo­zen is de vo­ri­ge week af­ge­slo­ten.

De So­za­vo-di­rec­teur zegt dat het mi­nis­te­rie de­ze week klaar wil zijn met het uit­de­len van de pak­ket­ten. Klei­ne groe­pen ge­re­gi­streer­den uit on­der an­de­re Ma­ro­wij­ne, Nic­ke­rie, Pa­ra en Wa­ni­ca moe­ten nog voor­zien wor­den. In het dis­trict Com­me­wij­ne moe­ten vol­gens de di­rec­teur nog tal van pak­ket­ten ver­strekt wor­den. In Pa­ra­ma­ri­bo moet de groep vol­gens let­ter­re­gi­stra­tie F tot en met O aan de beurt ko­men. Sal­mo zegt dat het mi­nis­te­rie ze­ker de­ze week een­ie­der voor­zien zal heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.