VP: “Oost-Su­ri­na­me is nu COVID-19 hot­zo­ne”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - “Oost-Su­ri­na­me is mo­men­teel een hot­zo­ne van­we­ge een groei van COVID-19-ca­ses op di­ver­se lo­ca­ties aan de­ze grens. Een an­de­re re­den is de ster­ke stij­ging van be­smet­te ge­val­len in Frans-Gu­y­a­na”, zei vi­ce­pre­si­dent Ash­win Ad­hin zon­dag in een tv-toe­spraak. Hij be­na­drukt dat al­le maat­re­ge­len die van kracht zijn in het land voor Oost-Su­ri­na­me van kracht blij­ven. “Ik be­na­druk dat er dus geen aan­pas­sin­gen ko­men in de hot­zo­ne Oost-Su­ri­na­me”, zegt Ad­hin.

De maat­re­ge­len blij­ven gel­den voor al­le dor­pen in het grens­ge­bied in Oos­tSu­ri­na­me. De scho­len in dat ge­bied blij­ven ge­slo­ten. Ook het bin­nen­land­se lucht­ver­keer van en naar Oos­tSu­ri­na­me zal per di­rect af­ge­slo­ten wor­den voor het ge­bied Stoel­mansei­land tot en met An­to­nio do Brin­co. “Ver­der wil ik hier­bij nog­maals be­na­druk­ken dat over­ste­ken van en naar de buur­lan­den ver­bo­den is. De gren­zen blij­ven ge­slo­ten”, zegt Ad­hin. Hij legt ver­der uit dat hot­zo­nes ge­bie­den zijn waar een ex­plo­sie­ve groei van be­smet­te ge­val­len van COVID-19 zijn. Mo­men­teel is er voor­al een gro­te toe­na­me in ge­val­len in Moen­go en Al­bi­na en in het Ta­pa­na­ho­ny­ge­bied, het zuid­oos­te­lij­ke deel van het land.

“De nieu­we clus­ters van be­smet­tin­gen uit dit ge­bied zijn in­mid­dels in beeld ge­bracht en ook de ou­de clus­ters van be­smet­tin­gen zijn in beeld bij de ge­zond­heids­au­to­ri­tei­ten.

Hoe­wel er nog steeds nieu­we clus­ters ont­staan, is een aan­tal clus­ters aan het ver­dwij­nen. Pa­ra­ma­ri­bo was voor wat be­treft de uit­braak van de af­ge­lo­pen we­ken een zo­ge­naam­de hot­zo­ne en is nu aan het af­koe­len. In het oos­ten neemt een an­de­re zo­ge­naam­de hot­zo­ne steeds ver­der toe, maar het me­disch team geeft ech­ter aan, de zaak on­der con­tro­le te heb­ben. Dat wil ove­ri­gens niet zeg­gen dat ons doel ver­an­dert. De fo­cus blijft on­ver­min­derd het waar­bor­gen van de al­ge­me­ne ge­zond­heid”, zegt Ad­hin.

Hij be­na­drukt dat de ei­gen ver­ant­woor­de­lijk­heid van een­ie­der nog steeds als be­lang­rijk­ste fac­tor zal blij­ven gel­den. “Het ne­men van ei­gen voor­zorgs­maat­re­ge­len blijft van kracht. Draagt uw mond- en neus­be­dek­king wan­neer u uit huis gaat, wast u re­gel­ma­tig uw han­den, houdt u 1,5 me­ter af­stand van an­de­ren en bouwt u voort­du­rend uw weer­stand op”, be­sluit de vi­ce­pre­si­dent.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.